12/09/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε 22/9.9.2014, Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

 

Σχετ.: Το αρ. πρωτ 13/7/30186/2160/5-9-2014, έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν.4152/2013 , όπως τροποποιήθηκε με το δεύτερο άρθρο του Ν.4158/2013 , οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης πλην Ν.Α.Τ., επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1-1-2013.

Με νεότερη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επανακαθορίστηκε το ετήσιο επιτόκιο αναχρηματοδότησης σε 0,05% (αντί του 0,15%), με έναρξη ισχύος την 10.9.2014.

Ως εκ τούτου, ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2013, επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8,05% από 10.09.2014 και εφεξής.

Η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, έχει μεριμνήσει ώστε, όλες οι μηχανογραφικές εφαρμογές που συμπεριλαμβάνουν υπολογισμούς με ποσοστό επιτοκίου, να προσαρμοστούν στο νέο ποσοστό, από 10/9/2014.

Οι Προϊστάμενοι Περιφερειακών Διευθύνσεων θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των ανωτέρω στα Περιφερειακά Τμήματα, Τμήματα Ασφάλισης & Εσόδων και Τμήματα Συντάξεων, αρμοδιότητας τους.

Του παρόντος να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊστάμενων Τμημάτων, ενυπόγραφα το προσωπικό των Υπηρεσιών.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ. ΕΣΟΔΩΝ

Ν. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90