01/09/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε 20/31.7.2014, Ασφαλιστική αντιμετώπιση των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας "ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ"

 

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας "ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ", τα οποία πριν το διορισμό τους στις θέσεις αυτές υπάγονταν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

 

Με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 συστάθηκε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΤΑΪΠΕΔ). Κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδόθηκε η αρ. Φ.11321/οικ.9202/639/29.5.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1374 Β΄), με την οποία καθορίζονται διαδικασίες, σχετικές με την ασφαλιστική αντιμετώπιση των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της προαναφερθείσας εταιρίας, για την εφαρμογή της οποίας διευκρινίζονται τα εξής:

 

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρίας που πριν το διορισμό τους στις θέσεις αυτές υπάγονταν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του Οργανισμού, εξακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να υπάγονται στην ασφάλισή του, οι δε ασφαλιστικές εισφορές εξακολουθούν να βαρύνουν τους ίδιους.

 

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την έναρξη της θητείας τους στο ΤΑΪΠΕΔ υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση περισσότερων του ενός ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο ΤΑΪΠΕΔ με τις ανωτέρω ιδιότητες, εξακολουθούν να διέπονται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν αμέσως πριν το διορισμό τους. Η δαπάνη για την εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τους ίδιους, ενώ το ΤΑΪΠΕΔ Α.Ε. βαρύνεται με την εργοδοτική εισφορά για τον φορέα κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στον οποίο αυτή είναι χαμηλότερη. Η εργοδοτική εισφορά για τους υπόλοιπους ασφαλιστικούς φορείς βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισμένους.

 

Οι εισφορές που θα προκύψουν από την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στον ΟΑΕΕ από την ημερομηνία διορισμού τους στις ανωτέρω θέσεις μέχρι την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ δεν επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν εφάπαξ εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση αυτής (16.5.2014). Τα περιφερειακά τμήματα, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων από πρόσωπο με την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΪΠΕΔ, θα πρέπει να το διαβιβάσουν προς εξέταση στη Διεύθυνση Εσόδων, άμεσα.

 

Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

 

Ακριβές αντίγραφο

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ α.α.

Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90