29/07/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 19/23.7.2014, Ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)
Πηγή:


efm_728x90