22/07/2014
Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αρ.14867/825/2014 (1241 Β') (ΑΔΑ:ΒΙΥΗΛ-Τ1Γ) "Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα", Αριθμ. Πρωτ. 24120/1336/15.7.2014
Πηγή:


efm_728x90