16/07/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ 13/6.7.2015, Διαδικασία διασφάλισης γνησιότητας ιατρικών γνωματεύσεων και χειρισμός συνταξιοδοτικών περιπτώσεων για τις οποίες έχει υποβληθεί πλαστή γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α.

 

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3996/2011 , δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και δεδομένου ότι από 01.09.2011 καταργήθηκαν όλες οι άλλες επιτροπές που λειτουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη και για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση.

Με το αρ. ΔΙΟΡΓ/Φ9/2/76175/15.01.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Εκπαίδευσης, γνωστοποιήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες η δυνατότητα να αντλούν μέσω διαδικτύου τις γνωστοποιήσεις αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται έως σήμερα, προέκυψαν γνωματεύσεις οι οποίες, κατόπιν εξέτασης του ασφαλισμένου από την επιτροπή, είχαν αλλοιωθεί ως προς το ποσοστό αναπηρίας ή το χρονικό διάστημα, ή είχαν δημιουργηθεί εξαρχής χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει εξεταστεί ποτέ από την υγειονομική επιτροπή.

Για τη διασφάλιση της γνησιότητας των γνωματεύσεων, από τη λήψη του παρόντος θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες.

- Έλεγχος των γνωματεύσεων ΚΕ.Π.Α, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

- Σε περιπτώσεις διαπίστωσης πλαστής γνωμάτευσης, να διενεργείται έλεγχος και των προγενέστερων γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί από τα ΚΕ.Π.Α και αφορούν τη χορήγηση- παράταση σύνταξης ή επιδόματος, μέσω της εφαρμογής.

- Αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία ΚΕ.Π.Α και να ζητείται η υπηρεσιακή αποστολή των γνήσιων γνωματεύσεων.

- Ενημέρωση της Διεύθυνσης Επιθεώρησης για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

- Έκδοση ανακλητικών ή απορριπτικών αποφάσεων, ανάλογα αν έχει χορηγηθεί ή όχι σύνταξη αναπηρίας ή επίδομα, με την αιτιολογία ότι η κατατεθείσα στον Οργανισμό γνωμάτευση είναι πλαστή.

- Τέλος, επί του σώματος των ανωτέρω αποφάσεων θα πρέπει να τίθεται η επισήμανση ότι το αρμόδιο Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων πρέπει να μεριμνήσει για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 258/2005 και του Ν. 861/1979.

Ως προς την διαδικασία εκκαθάρισης οφειλών από αχρεωστήτως εισπραχθείσες συντάξεις, το αρμόδιο Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων σε υπηρεσιακό του σημείωμα αναφέρει ότι κατά την εκκαθάριση θα πρέπει να αναζητούνται από τους συνταξιούχους: το καθαρό ποσό που αυτοί εισέπραξαν αντιλογίζοντας τις αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ (γίνεται από το Κεντρικό Λογιστήριο με την καταχώρηση των επιστρεφόμενων συντάξεων ) και η κράτηση του ΕΑΣ, στέλνοντας αντίγραφο της εκκαθάρισης στο Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων της Δ/νσης Οικονομικού. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα αντιλογίζεται και ο παρακρατηθείς φόρος που έχει αποδοθεί κατά το τρέχον έτος. Σε περίπτωση όμως που έχει παρακρατηθεί και αποδοθεί φόρος για προγενέστερο ημερολογιακό έτος για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί οι αποδόσεις το ποσό του παρακρατηθέντα φόρου επιβαρύνει τον δικαιούχο καθώς είναι αδύνατος ο αντιλογισμός του και προστίθεται στην οφειλή του.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ       

Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡ. ΤΜ/ΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

 

Πηγή:


efm_728x90