16/07/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 31/15.7.2015, Τροποποίηση/αντικατάσταση της απόφασης, σχετικά με μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές και ορισμός αναπληρωτή του

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση/αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 090/1/13.01.2015 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 090/8/28.04.15 απόφαση, σχετικά με μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές και ορισμός αναπληρωτή του.

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 090/15/6.7.15 (ΦΕΚ 1478/τ.Β΄/14.7.2015) απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος με την οποία μεταβιβάζεται στους Υποδιοικητές η άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητή και καθορίζεται η αναπλήρωσή του, για ενημέρωση και εφαρμογή.

Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Διοίκησης:

1. Διοικητικού Προσωπικού

2. Ασφάλισης και Εσόδων

3. Γραμματείας

4. Νομικής

5. Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης ασκούνται απευθείας από το Διοικητή του Ιδρύματος.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ

 

Πηγή:


efm_728x90