18/06/2014
Πολ.1160/29.5.2014, Απ'ευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τις Κτηματικές Υπηρεσίες.

 

Πολ.1160/29.5.2014

 

ΣΧΕΤ. : Η υπ' αριθ. Δ10Β 1027032 ΕΞ 2014/1033/11.2.2014 (328 Β') κοινή Υπουργική απόφαση

Σας διαβιβάζουμε σχέδιο μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο πρέπει να συντάσσεται από τις υπηρεσίες σας για τις περιπτώσεις απευθείας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (285 Α').

Σας επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να ενημερωθούν οι Ο.Τ.Α και οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 της υπ' αριθ. Δ10Β 1027032 ΕΞ 2014/1033/11.2.2014 (328 Β') κοινής Υπουργικής απόφασης, που ανήκουν στην χωρική σας αρμοδιότητα, ότι όλες οι απευθείας μεταβιβάσεις του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχουν ολοκληρωθεί έως και την 31η Μαΐου 2014 θα πρέπει να διαβιβασθούν στις υπηρεσίες σας για την ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της προαναφερομένης κοινής υπουργικής απόφασης, ανεξαρτήτως των λόγων στους οποίους οφείλεται η μη ολοκλήρωση της σχετικής  διαδικασίας.

Επί πλέον, σας είναι ήδη γνωστό ότι από την 1η Ιουνίου 2014 οι συμβάσεις της απευθείας παραχώρησης, θα συνάπτονται μόνο από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία και τους ενδιαφερομένους, με ποσοστό ανταλλάγματος 50% υπέρ του Δημοσίου και 50% υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α.

Επίσης, σας εφιστούμε την προσοχή, ότι θα πρέπει να διενεργήσετε αυτοψίες κατά τη θερινή περίοδο και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι ή άλλοι ιδιώτες έχουν εγκατασταθεί στους χώρους αιγιαλού και παραλίας άνευ μισθώσεως (αδείας) να ληφθούν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.

Διευκρινίζουμε ότι οι υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α., όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 7 της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν.

Τέλος, όσον αφορά τις παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας κατόπιν δημοπρασίας οι σχετικές διαδικασίες θα ολοκληρωθούν από τους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση.

 

Πηγή:


efm_728x90