15/01/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 1/13.1.2014, Ανακεφαλαίωση και συμπλήρωση των οδηγιών που αφορούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης «παλαιών ασφαλισμένων», ήτοι ασφαλισμένων σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1/1/1993.
Πηγή: www.oaee.gr


efm_728x90