28/05/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 15/27.5.2014, Κωδικοποίηση ισχυουσών διατάξεων Ασφαλιστικής ικανότητας μετά την 1/11/1999 ημερομηνία ισχύος του Κανονισμού Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. (Υ.Α 35/1385/99)/Παροχές σε χρήμα.
Πηγή: www.oaee.gr


efm_728x90