25/04/2014
'Ελεγχος ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς για το χρονικό διάστημα πριν την 1η Ιανουαρίου 2013, Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ9/οικ.32167-11/4/2014
Πηγή:


efm_728x90