10/07/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 30/10.7.2015, Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώσει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

 

Σχετικά: 1) Το με αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1077373/ΕΞ/2015/2/6/2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 2) Το με αριθ. πρωτ. 26667/7330/12.6.2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3) Η εγκύκλιος 67/2013 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σας κοινοποιούμε τα 1 και 2 σχετικά και σας γνωρίζουμε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες και φορείς για τη διεκπεραίωση διαδικασιών τους, για τις οποίες απαιτείται ως δικαιολογητικό η προσκόμιση βεβαίωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούνται να δέχονται από τους πολίτες υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

Η υπεύθυνη δήλωση είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ/5.6.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής θα αποστέλλεται στο τμήμα συμμόρφωσης της Δ.Ο.Υ. προκειμένου να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 /ΦΕΚ Α΄75 και παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 /ΦΕΚ Α΄ 44.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων για τα διαχειριστικά έτη 2009-2014, βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων φορολογίας εισοδήματος. Για τα επόμενα φορολογικά έτη το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης θα διαμορφωθεί ανάλογα.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εγγάμων η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να γίνεται στο όνομα του συζύγου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει στην περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, πτώχευσης ή θέσης σε δικαστική συμπαράσταση του ενός εκ των συζύγων.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΖΕΡΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90