26/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/3885/2017, Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4474/2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 23 Oκτωβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/3885

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4474/2017».

Α. Σας κοινοποιούµε, για ενηµέρωση και εφαρµογή, τις διατάξεις τoυ άρθρου 17 του ν.4474/2017 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 80/Α, µε τις οποίες επέρχονται ορισµένες τροποποιήσεις στο άρθρο 16 του π.δ. 965/1980 (Α’ 243).

Σημειώνεται ότι η ισχύς των εν λόγω κοινοποιούμενων διατάξεων αρχίζει από της δημοσίευσης του εν λόγω ν.4474/2017 (άρθρο 36 αυτού).

Β. Ειδικότερα:

1. Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις (άρθρο 17, παρ. 1) αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του π.δ. 965/1980 και παρέχεται πλέον η δυνατότητα της συστέγασης/συλλειτουργίας των ζυθοποιείων µε µονάδες παραγωγής ποτών από ζύµωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 –για τους όρους της παραγωγής και διάθεσης των οποίων ισχύουν, ως γνωστόν, οι σχετικές διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 12) του ν. 2969/2001ως και µε µονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης και εµφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (περίπτωση α της τροποποιούµενης διάταξης του π.δ. 965/1980). Όσον αφορά τους περιορισµούς, σχετικά µε τη συλλειτουργία/συστέγαση των ζυθοποιείων µε οινοποιεία, αποσταγµατοποιεία, οινοπνευµατοποιεία, ΠΡΟΣ :  

Ως Π.Δ. ποτοποιεία και εν γένει µονάδες που χρησιµοποιούν αιθυλική αλκοόλη, αυτοί εξακολουθούν να ισχύουν (περίπτωση β της τροποποιούµενης διάταξης του π.δ. 965/1980).

Περαιτέρω, προβλέπεται η έκδοση σχετικής Α.Υ.Ο. για τον καθορισµό των όρων, των προϋποθέσεων, ως και των διαδικασιών προκειµένου για τη συστέγαση και συλλειτουργία των µονάδων της περίπτωσης α, ως και κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας για την εφαρµογή της εν λόγω παραγράφου 1 (περίπτωση γ της τροποποιούµενης διάταξης του π.δ. 965/1980).

2. Με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου 17 καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του π.δ. 965/1980, κατόπιν της κατά τα ανωτέρω τροποποίησηςαντικατάστασης της παραγράφου 1 αυτού, προκειµένου για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και την εξάλειψη παρωχηµένων σήµερα περιορισµών.

Γ. Οι Υπηρεσίες του ΓΧΚ (Τµήµατα, Γραφεία κλπ. Χηµικών Υπηρεσιών) και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ παρακαλούνται να προβούν στις σχετικές, κατά την αρµοδιότητά τους, ενέργειες για την ενηµέρωση των οικείων (κατά περίπτωση) επιτηδευµατιών που εποπτεύουν και για την εφαρµογή των κοινοποιούµενων διατάξεων.

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεσθε στις οικείες, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες.

Ο ∆ΙΟΚΗΤΗΣ ΑΑ∆Ε

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Πηγή:


efm_728x90