04/05/2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 21/27.04.2017, Μεταβίβαση αρμοδιότητας έγκρισης συμμετοχής του προσωπικού σε προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης - Οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων σε πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης του ΙΝ.ΕΠ.

 

A) Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 52/Συν.8/23.2.2017 (ΦΕΚ 978/ τ. Β'/ 23.3.2017) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έγκρισης συμμετοχής του προσωπικού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σε προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.

B) Με αφορμή την ανωτέρω απόφαση, σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να ακολουθούνται οι κάτωθι οδηγίες, σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.):

 

Βήμα 1ο

Ο/Η υπάλληλος, αφού αναζητήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr) που τον/την ενδιαφέρει να παρακολουθήσει, συμπληρώνει πλήρως όλα τα πεδία της έντυπης αίτησης του ΙΝ.ΕΠ. που επισυνάπτεται. (Σχετ. 1)

Η αίτηση μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp, «Υπόδειγμα Ηλεκτρονικής Αίτησης». Επισημάνσεις:

Να συμπληρωθεί επακριβώς ο τίτλος του σεμιναρίου και ο κωδικός, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (αναζήτηση προγραμμάτων), καθώς επίσης να συμπληρωθεί υποχρεωτικώς το πεδίο «Τεκμηρίωση της ανάγκης για επιμόρφωση».

 

Βήμα 2ο

Η αίτηση πρωτοκολλείται από την Υπηρεσία του/της υπαλλήλου.

 

Βήμα 3ο

Ο/Η Προϊστάμενος/η της Δ/νσης ή του αυτοτελούς τμήματος διαβιβάζει την αίτηση διατυπώνοντας τη σύμφωνη ή μη γνώμη του/της. Σε περίπτωση μη σύμφωνης γνώμης θα πρέπει να αιτιολογείται εμπεριστατωμένα ο λόγος της απόρριψης. Επισυνάπτεται υπόδειγμα του διαβιβαστικού εντύπου. (Σχετ. 2)

Για υποβολή αίτησης Προϊσταμένου/ης Δ/νσης ή αυτοτελούς τμήματος, παραλείπεται η διατύπωση της γνώμης.

 

Βήμα 4ο

Η έντυπη αίτηση αποστέλλεται στο τμήμα Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού είτε με fax στον αριθμό: 2105249611, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tm.educ@efka.gov.gr.

 

Βήμα 5ο

Εφόσον εγκριθεί το αίτημα από τον/την Πρoϊστάμενο/η της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και κοινοποιηθεί στον/ην ενδιαφερόμενο/η και στην Υπηρεσία του μέσω εγγράφου ή e-mail, ο/η υπάλληλος πρέπει να υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr) ακολουθώντας τις «οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης».

Επισημάνσεις:

Τονίζεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση έπεται της έντυπης, αφού η ηλεκτρονική αίτηση στην οποία απαιτείται να συμπληρωθεί και η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Εφιστούμε την προσοχή στην επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων (προσωπικά στοιχεία, υπηρεσιακή κατάσταση), ΠΡΙΝ την υποβολή της αίτησης ούτως ώστε να ταυτίζονται τα στοιχεία της έντυπης αίτησης με την ηλεκτρονική.

Η έγκριση του/της Προϊσταμένου/ης της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ισχύ μόνο για τον κωδικό του σεμιναρίου που αιτήθηκε ο/η υπάλληλος ή σε περίπτωση επανάληψης του σεμιναρίου, για το χρονικό διάστημα που ορίζει το ΙΝ.ΕΠ.

 

Βήμα 6ο

Αν ο/η υπάλληλος επιλεχθεί για συμμετοχή στο σεμινάριο επιμόρφωσης από το ΙΝ.ΕΠ., τότε θα πρέπει να αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας η «βεβαίωση επιλογής του υπαλλήλου», η οποία εκτυπώνεται από την ατομική κάρτα εκπαίδευσης στη σελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., προκειμένου να εκδοθεί απόφαση έγκρισης από το εξουσιοδοτημένο όργανο (τον/την Προϊστάμενο/η της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού).

Η ως άνω απόφαση θα κοινοποιείται στον/ην ενδιαφερόμενο για να προσκομίζεται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και στην Υπηρεσία του/της, η οποία οφείλει να τηρεί ένα αντίγραφο αυτής για τη δικαιολόγηση της απουσίας του/της.

 

Βήμα 7ο

Μετά το πέρας του επιμορφωτικού προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή του/της υπαλλήλου, αποστέλλεται από τον/την υπάλληλο, αντίγραφο της βεβαίωσης πιστοποίησης παρακολούθησης στο Τμήμα μας, το οποίο θα διαβιβάζει αντίγραφο αυτής, στο τμήμα Μητρώου, Διοίκησης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσής μας, για να τοποθετηθεί στον προσωπικό του/της φάκελο.

Μεταβατικό στάδιο

Για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που ήδη έχουν υποβληθεί πριν τη λήψη του παρόντος εγγράφου, θα αποστέλλεται η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από το διαβιβαστικό όπως περιγράφηκε στο 3ο βήμα και θα ακολουθηθούν όλα τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Παρακαλούνται α) τα τμήματα προσωπικού των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς ενημέρωση όλων των υπαλλήλων του πρώην ταμείου τους και β) οι Προϊστάμενοι των Οργανικών Μονάδων να φροντίσουν να λάβει γνώση του παρόντος εγγράφου, ενυπόγραφα, όλο το προσωπικό.

 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90