20/04/2016
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2016, Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2016 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

 

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/11/οικ. 10346/8-4-2016 (ΦΕΚ 1004/ Τ.Β712-4-2016) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: Ψ1Χ1465ΦΘΕ-ΛΣΔ), σύμφωνα με την οποία η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2016 μεταφέρεται για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα την Τρίτη 3 Μαΐου 2016, επειδή συμπίπτει με την Κυριακή του Πάσχα.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, οι Υπηρεσίες, με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, καλούνται να αναρτήσουν σχετική ανακοίνωση με την οποία θα ενημερώνουν το συναλλασσόμενο κοινό ότι την Τρίτη 3 Μαΐου 2016 θα παραμείνουν κλειστές.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Πηγή:


efm_728x90