18/03/2016
Αρ. Πρωτ. 12107/252/2016, Προσμέτρηση Σπουδαστικής Αδείας στον Υπολογισμό Επιδόματος Εορτών

 

ΣΧΕΤ: Η από 16 Μαρτίου 2016 εισερχόμενη αίτηση σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης μας, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 19040/1981 (ΦΕΚ 742/Β/1981) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο δικαιούνται από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα με τον τρόπο που η ίδια αυτή απόφαση ορίζει. Όπως μας αναφέρετε και εσείς στο έγγραφο σας, στην παρ. 4 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης προβλέπεται ότι: «Στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσεως δεν υπολογίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός, αν και δεν ελύθηκε η εργασιακή του σχέση, απέσχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.»

2. Η από 29-9-2015 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ( ΠΚ 7/29-9-2015 ) παρατείνει την προηγούμενη της από 26-3-2014 ΕΓΣΣΕ, η οποία διατηρεί τις διατάξεις των προηγούμενων ΣΣΕ. Στις διατάξεις που διατηρήθηκαν περιλαμβάνονται και οι κάτωθι:

• `Αρθρο 6 της από 18-5-1998 ΕΓΣΣΕ «`Αδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις για την προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης: Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83 , όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 12 Απριλίου 1006 χορηγείται και στους εργαζομένους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28° έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.»

• `Αρθρο 7 της από 2-4-1996 ΕΓΣΣΕ «`Αδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις: Αυξάνεται σε 30 ημέρες η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2, Ν. 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28° έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.»

3. Ο Ν. 1346/1983 προέβλεπε ότι «εργαζόμενοι που είναι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο και δεν έχουν συμπληρώσει το 25° έτος της ηλικίας, δικαιούνται κατ΄ έτος, πρόσθετη άδεια 14 εργάσιμων ημερών χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.»

4. Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, αρμόδια να ερευνήσει το ζήτημα που αφορά στην υπαγωγή της εν λόγω σπουδαστικής άδειας στην έννοια της άδειας χωρίς αποδοχές είναι η Διεύθυνση Όρων προς την οποία κοινοποιούμε το ερώτημα σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ

 

Πηγή:


efm_728x90