19/02/2016
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ Γ32/107/2016, Φορολογική Ενημερότητα

 

Σχετικό: το υπ΄ αριθμ. Γ32/356/06-12-1999 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ. 1196/2010 (η οποία συμπληρώνει την ΠΟΛ. 1223/1999 ), σύμφωνα με την οποία από την φορολογική ενημερότητα απαλλάσσονται: «Το Ελληνικό Δημόσιο, το δημόσιο άλλων Κρατών, οι Διεθνής οργανισμοί, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα ιδρύματα που συνιστώνται με το Ν. 2039/1939, οι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, η Δημόσια Επιχείρηση ηλεκτρισμού, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς».

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία και διευκρίνιση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Χ. ΣΚΙΑΔΑΣ

 

Πηγή:


efm_728x90