11/02/2016
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 1/14.1.2016, Χορήγηση Βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας στους Διοικητές ή Προέδρους φορέων κοινωνικής ασφάλισης

 

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 45/01 & 97/2011 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ69/τ.Α′/2015), και σας γνωρίζουμε τα εξής :
Όπως είναι γνωστό, όταν ζητείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από διοικούντες νομικά πρόσωπα, ερευνάται αν υπάρχουν οφειλές και του νομικού προσώπου, καθώς με τις διατάξεις των άρθρων 31 του ν.4321/2015 και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.2556/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν.2676/1999 και ισχύει μέχρι την κατάργηση του άρθρου 115 του ν.2238/1994, προβλέπεται ατομική και αλληλέγγυος ευθύνη τους για τις οφειλές των νομικών προσώπων στα οποία έχουν διατελέσει ή διατελούν Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι κλπ.
Σύμφωνα όμως με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4331/2015, η αλληλέγγυος ευθύνη που συνδέει το φυσικό με το νομικό πρόσωπο, δεν έχει εφαρμογή για Διοικητές ή Προέδρους φορέων κοινωνικής ασφάλισης και φορέων ή κλάδων και λογαριασμών οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράτει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τις παντός είδους οφειλές των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν, προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράτει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που προκύπτουν από τις μεταξύ των ανωτέρω συναλλαγές.
Επομένως, για τα πρόσωπα αυτά, δεν εμποδίζεται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από την ύπαρξη οφειλών των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν.
Οι εν λόγω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις που τα προαναφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για αδικήματα από δόλο σε βάρος της περιουσίας των προαναφερόμενων Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν.
Κατά συνέπεια στα ανωτέρω πρόσωπα, θα χορηγείται κατ’ εξαίρεση της σχετ. Εγκ.97/2011, χειρόγραφη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς να εξετάζονται οι οφειλές των φορέων που διοικούν.
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 
 
Πηγή:


efm_728x90