18/12/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 52/15.12.2015, Γνωστοποίηση των διατάξεων: α) του άρθρου 2 παρ. Ε, υποπαρ. Ε2 περ. 1 και 3 και υποπαρ. Ε3 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄), β) της υπουργικής απόφασης με αρ. Φ11321/οικ.47523/1570/26.10.2015 (ΦΕΚ 2311, τ. Β΄)

 

Γνωστοποίηση των διατάξεων: α) του άρθρου 2 παρ. Ε, υποπαρ. Ε2 περ. 1 και 3 και υποπαρ. Ε3 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄), β) της υπουργικής απόφασης με αρ. Φ11321/οικ.47523/1570/26.10.2015 (ΦΕΚ 2311, τ. Β΄) γ) του άρθρου 14 παρ. 1-4 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, τ. Α΄) και παροχή οδηγιών

 

Σας ενημερώνουμε ότι με το με αρ. πρωτ. Φ. 80000/54411/1797/30.11.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 6ΣΕΛ465Θ1 Ω-Α2Τ) γνωστοποιήθηκε η δημοσίευση των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του N. 4336/2015 , καθώς και η κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 6 της διάταξης αυτής εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση. Επίσης, με το με αρ. πρωτ. Φ. 80000/οικ.38230/1304/29.9.2015 έγγραφο του ίδιου Υπουργείου (ΑΔΑ: ΩΓΤΕ465Θ1 Ω-4ΕΓ) γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις των περ. 1 και 3 της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 περί χορήγησης κατωτάτων ορίων σύνταξης. Επίσης, με το με αρ. πρωτ. Φ80000/36355/1232/27.10.2015 (ΑΔΑ: Ψ40Ι465Θ1Ω-ΑΒΟ) του Υπουργείου γνωστοποιήθηκε η δημοσίευση των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 1-4 του Ν. 4337/2015 , με τις οποίες καθορίζεται η ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 , 2 , 3 και 4 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115, τ. Α΄).

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ

 

Πηγή:


efm_728x90