24/02/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Γ32/66/2014, Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΟΠΥΥ

 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

Αθήνα 11/02/2014

 

Αριθμ. Πρωτ. Γ 32 / 66

 

 

ΘΕΜΑ : «Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΟΠΥΥ»

 

Με το άρθρο 34 του ν. 4038/2012 (όπως αυτός μεταγενέστερα αντικαταστάθηκε με τον ν.4163/2013) το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη μέρους των υφισταμένων κατά την 31/12/2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία ,λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και προμηθευτές.

Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά, ενώ ως νόμιμες νοούνται (ως γνωστό), εκείνες οι οφειλές για τις οποίες προέκυψαν από σύμβαση, η σύναψη των οποίων έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και όσων οι δαπάνες είχαν νομιμοποιηθεί (π.χ. άρθρο 73 του ν.3918/11).

Μέχρι τώρα η Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ προχωρούσε σε εξόφληση μόνο με όσους προμηθευτές και λοιπούς παρόχους υγείας είχε συναφθεί έγκυρη σύμβαση (τις λεγόμενες νόμιμες οφειλές) και για όσους οι δαπάνες είχαν νομιμοποιηθεί.

Προκειμένου το ΙΚΑ ΕΤΑΜ να επιστρέψει στον ΕΟΠΥΥ πιστώσεις μη νόμιμων δαπανών, με εξαίρεση τις μη νόμιμες οφειλές των πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ, παρακαλούμε να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες :

1. Δημιουργία αρχείου excel στο οποίο θα συμπεριλάβετε αναλυτικά (ανά προμηθευτή : αριθμό τιμολογίου / ημερομηνία έκδοσης αυτού / και αξία), όλες τις μη νόμιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ με ημερομηνία καταχώρισης έως και την 31η /12 / 2011

2. Ακύρωση όλων των τιμολογίων αυτών στο σύστημα.

3. Αποστολή του ως άνω αρχείου excel στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης ΙΚΑ, ηλεκτρονικώς στην διεύθυνση : oikon . log @ ika . gr , το αργότερο μέχρι την 26 η Φεβρουαρίου του 2014.

Τέλος, για τα πρώην νοσοκομεία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, τα οποία εντάχθηκαν στο ΕΣΥ, θα δοθούν οδηγίες με επόμενο έγγραφό μας.

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ

 

 

Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90