Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Ασφαλιστικά
13/10/2015
Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ ΤΟ1/652/29/12.10.2015, Θέματα συνταξιούχων τ. ΤΕΑΠΕΤΕ οι οποίοι ελάμβαναν ταυτόχρονα κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ". Παρέχονται οδηγίες

 

ΣΧΕΤ.: α) Η από 29/4/2015 Έκθεση Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που μας διαβιβάστηκε με το 705/7-5-2015 έγγραφο Γραφείου Διοικητή. β) Το 78295/18-6-2015 έγγραφο του ΕΤΕΑ.

Με το 705/7-5-2015 έγγραφο διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας Έκθεση Ελέγχου που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής του ΓΕΔΔ, με αντικείμενο την διερεύνηση καταγγελίας για ύπαρξη αριθμού συνταξιούχων του πρώην Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής τράπεζας Ελλάδας (ΤΕΑΠΕΤΕ), οι οποίοι για σημαντικό διάστημα, ελάμβαναν ταυτόχρονα και την κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το σύνολο της προσυνταξιοδοτικής παροχής( αντί μέρους αυτής), αρχικά από το ΕΤΕΑΜ και στην συνέχεια από το ΕΤΕΑ.

Στην εν λόγω Έκθεση περιγράφεται το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει στους υποψήφιους συνταξιούχους τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, δικαιούχους της προσυνταξιοδοτικής παροχής, εντοπίζονται και αναλύονται διεξοδικά συνταξιοδοτικές περιπτώσεις συνταξιούχων που ελάμβαναν συγχρόνως προσυνταξιοδοτική παροχή και σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επιμερίζονται ευθύνες στις συναρμόδιες υπηρεσίες ανάλογα με τα πεδία αρμοδιότητάς τους και προτείνονται λύσεις για την εξάλειψη παρόμοιων περιστατικών εφεξής και γενικά μέτρα στα πλαίσια της καταπολέμησης της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα.

Στα πλαίσια των προτάσεων της Έκθεσης ΓΕΔΔ για το αντικείμενο που διερευνήθηκε και όσον αφορά τα πλαίσια ευθύνης και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Ιδρύματος για την εξάλειψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες συντάξεων των αρμόδιων υποκαταστημάτων του Ιδρύματος, βάσει και του σχετικού υπ. αριθμ. 78295/18-6-2015 εγγράφου του ΕΤΕΑ, να κοινοποιούν στο ΕΤΕΑ τις αποφάσεις συνταξιοδότησης που αφορούν τους συντ/χους του ΤΕΑΠΕΤΕ, προκειμένου αυτό να προβαίνει στην διακοπή τυχόν προσυνταξιοδοτικής παροχής και χορήγηση του μέρους που αντιστοιχεί στην υπολογισθείσα επικουρική σύνταξη. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

Πηγή:


efm_728x90