Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Ασφαλιστικά
04/04/2016
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 9/4.4.2016, Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 46 του Ν. 4278/2014. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ε3 του άρθ. 2 του Ν. 4336/2015 στους εργαζόμενους της εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα»

 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 46 του Ν. 4278/2014. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ε3 του άρθ. 2 του Ν. 4336/2015 στους εργαζόμενους της εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα» οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου των κοινοποιούμενων διατάξεων

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθ. 46 του Ν. 4278/2014 «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.157/τ. Α΄/4.8.2014), της, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθ. 46, εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης με αριθ. Φ.800/10/Σ.2226/135619/2014 (ΦΕΚ. 2708/τ. Β΄/10.10.2014) καθώς και το με αρ. πρωτ. Φ.80000/3760/136/23.3.2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τα οποία «οι εργαζόμενοι της εταιρείας «ΕΑΣ ΑΒΕΕ» που εντάσσονται στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, διατηρούν τα δικαιώματα για τη θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με το άρθ. 10 του Ν. 3863/2010 , όπως αυτά ισχύουν κατά την έξοδό τους, με συνυπολογισμό των πλασματικών ετών που δύνανται να αναγνωρίσουν, με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν σχετική αίτηση αναγνώρισης εντός διμήνου από τη διακοπή της εργασίας τους και θα καταβάλουν εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς για τα πλασματικά χρόνια που αναγνωρίζουν, εντός τριμήνου από την έκδοση των σχετικών πράξεων αναγνώρισης των ασφαλιστικών τους φορέων.»

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των προσώπων που υπήχθησαν στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου των εργαζομένων της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, ως προς τη θεμελίωση και κατοχύρωση εξακολουθεί να κρίνεται με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξόδου τους από την ως άνω εταιρεία και επομένως, δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή τους τα αυξημένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που θεσπίστηκαν με την υποπαράγραφο Ε3 της παρ. Ε του άρθ. 2 του Ν. 4336/2015 και ισχύουν από 19.8.2015 και μετά.

Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίο στις περιπτώσεις αυτές να ζητείται έγγραφη βεβαίωση της εταιρείας περί της ένταξης του εργαζόμενου στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Ακριβές Αντίγραφο

 

Πηγή:


efm_728x90