18/11/2013
Το νέο σχέδιο για τη φορολογία ακινήτων

Το νέο σύστημα φορολογίας των ακινήτων το οποίο πήρε το πρώτο «Ο.Κ.» από τους περισσότερους βουλευτές της συγκυβέρνησης, προβλέπει την επιβολή ενός φόρου ανά ακίνητο και ενός συμπληρωματικού φόρου, όπως είναι σήμερα ο ΦΑΠ, αλλά με αύξηση του ατομικού αφορολογήτου για φυσικά πρόσωπα στα 300.000 από 200.000 ευρώ. Σε σχέση με το αρχικό σχέδιο του Ενιαίου Φόρο Ακινήτων, με τον νέο φόρο προκύπτουν ελαφρύνσεις για τους αγρότες και επιβαρύνσεις για την αστική και «μεγάλη» ακίνητη περιουσία.

Πιο αναλυτικά, το τελευταίο σχέδιο για τον νέο φόρο θα αποτελείται από τον κύριο και τον συμπληρωματικό φόρο.

1. Κύριος φόρος
Θα επιβαρύνει όλες τις κατηγορίες ακινήτων, δηλαδή κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών και εκτάσεις γης εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών (αγροτεμάχια, αγρούς, βοσκοτόπους κ.λπ.). Θα επιβάλλεται αυτοτελώς σε κάθε ακίνητο και θα υπολογίζεται επί των επιφανειών ως εξής:

Κτίρια: Ο συντελεστής του βασικού φόρου θα κυμαίνεται από 2 έως 13 ευρώ ανά τ.μ. ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται κάθε ακίνητο. Συνολικά προβλέπονται 12 φορολογικά κλιμάκια (το νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων προέβλεπε για τα κτίρια συντελεστή βασικού φόρου κυμαινόμενο από 2,3 έως 17 ευρώ ανά τ.μ. σε 20 φορολογικά κλιμάκια).

Για κάθε κτίσμα, ο βασικός φόρος θα προκύπτει με πολλαπλασιασμό του συντελεστή βασικού φόρου που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου επί τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας των κύριων χώρων του. Στη συνέχεια ο βασικός φόρος θα μεταβάλλεται ανάλογα με ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτίσματος. Συγκεκριμένα, θα πολλαπλασιάζεται διαδοχικά με συντελεστές που «αποτυπώνουν» την παλαιότητα του κτιρίου, τον όροφο και τον αριθμό των προσόψεων που έχει το ακίνητο σε δρόμους. Σε περίπτωση που το κτίσμα είναι μονοκατοικία προβλέπεται πρόσθετος συντελεστής μονοκατοικίας, με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το γινόμενο που θα έχει προκύψει από τους προηγούμενους πολλαπλασιασμούς.

Για τα κτίρια ειδικών συνθηκών (διατηρητέα, υπό απαλλοτρίωση κ.λπ.) προβλέπεται μειωτικός συντελεστής 0,5, ο οποίος θα περιορίζει τον τελικό φόρο κατά 50%. Οι βοηθητικοί χώροι για κάθε είδους κτίριο θα φορολογούνται με το 10% του κανονικού συντελεστή βασικού φόρου. Πλήρη απαλλαγή θα προβλέπεται για τα κτίσματα που προορίζονται για γεωργική και κτηνοτροφική χρήση (μαντριά, στάνες, στάβλοι, κοτέτσια, θερμοκήπια, χώροι αποθήκευσης προϊόντων φυτικής παραγωγής κ.λπ.) θα προβλέπεται πλήρης απαλλαγή.

Ελαφρύνσεις
Για τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα οι επιβαρύνσεις που θα προκύπτουν από τον νέο φόρο, θα είναι χαμηλότερες από 4,4% έως 21,6% σε σύγκριση με αυτές που προκαλεί το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), το οποίο επιβάλλεται σήμερα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Μεσοσταθμικά, ο νέος φόρος για τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα θα είναι μειωμένος κατά 16% σε σύγκριση με το ΕΕΤΑ.

Οικόπεδα εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών: Ο βασικός φόρος θα κυμαίνεται από 3 έως 9.000 ευρώ το στρέμμα, σε 25 κλιμάκια. Υπολογίζεται ότι θα χαμηλότερος από 70% έως 90% σε σχέση με τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. Μεσοσταθμικά, οι επιβαρύνσεις που θα προκύπτουν θα είναι μειωμένες κατά 83% σε σύγκριση με τις επιβαρύνσεις που προκαλούσε ο ΕΝΦΑ.

Αγροτεμάχια, αγροί, βοσκότοποι και λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών: Ο βασικός φόρος ορίζεται στο 1 ευρώ ανά στρέμμα ή στο 0,001 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Προβλέπεται επίσης συντελεστής θέσης κλιμακούμενος από 1 έως 3, συντελεστής άρδευσης 1,1, συντελεστής χρήσης 0,1 για τις δασικές εκτάσεις, 0,5 για τους βοσκοτόπους, 2 για τις καλλιέργειες κάθε είδους, 5 για τα λατομεία και 8 για τις υπαίθριες εκθέσεις.

Στις εκτάσεις υπό απαλλοτρίωση θα εφαρμόζεται μειωτικός «συντελεστής απαλλοτρίωσης» 0,75, ενώ για τις εκτάσεις που περιλαμβάνουν και κατοικία εξοχική ή κύρια άνω των 150 τετραγωνικών μέτρων, θα εφαρμόζεται συντελεστής κατοικίας 5, δηλαδή ο φόρος θα πενταπλασιάζεται (όπως προβλεπόταν και στο σχέδιο για τον ΕΝΦΑ).

Ο υπολογισμός του φόρου για τις εκτάσεις εκτός σχεδίου θα γίνεται ως εξής: ο βασικός φόρος 0,001 ευρώ ανά τ.μ. θα πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της έκτασης και εν συνεχεία με τον συντελεστή θέσης, τον συντελεστή άρδευσης (αν η έκταση είναι αρδευόμενη) και τον συντελεστή χρήσης.

Ουσιαστικά, με το νέο σχέδιο ο συντελεστής για τις μονοετείς καλλιέργειες (βαμβάκι, σιτηρά, καπνά κ.λπ.) αυξάνεται σε 2 από 1 που προβλεπόταν στο σχέδιο για τον ΕΝΦΑ δηλαδή διπλασιάζεται. Επιπλέον, καθιερώνεται ένας νέος συντελεστής για τις αρδευόμενες εκτάσεις, ο συντελεστής άρδευσης 1,1, ο οποίος προσαυξάνει το φόρο περαιτέρω κατά 10%.

Από την άλλη πλευρά, ο συντελεστής απόστασης από τη θάλασσα, ο οποίος προβλεπόταν στο σχέδιο για τον ΕΝΦΑ μόνο για τις εκτάσεις που είχαν απόσταση μικρότερη των 800 μέτρων από τη θάλασσα και κλιμακωνόταν από 1,2 έως 3 καταργείται.

Οι αλλαγές αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα να προκύψουν αυξημένοι φόροι για χιλιάδες κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που κατέχουν εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες και ταυτόχρονα να μειωθούν σημαντικά οι φορολογικές επιβαρύνσεις για τις παραθαλάσσιες εκτάσεις. Σε γενικές γραμμές πάντως, οι φόροι στα αγροτεμάχια θα είναι μειωμένοι σημαντικά σε σύγκριση με αυτούς προέκυπταν με βάση το νομοσχέδιο για τον ΕΝΦΑ. Κι αυτό διότι ο βασικός φόρος πέφτει στο 1 ευρώ ανά στρέμμα ή στο 0,001 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, από 1,5 ευρώ ανά στρέμμα ή 0,0015 ευρώ ανά τετραγωνικό, που προέβλεπε το σχέδιο νόμου για τον ΕΝΦΑ. Μειώνεται δηλαδή κατά 33%.

2. Συμπληρωματικός φόρος
Ο συμπληρωματικός φόρος θα έχει τη λογική του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) που ισχύει και σήμερα. Δηλαδή θα επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας των κτισμάτων και των οικοπέδων εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα, με αφορολόγητο όριο και προοδευτική φορολογική κλίμακα. Το αφορολόγητο όριο θα είναι αυξημένο στις 300.000 ευρώ. Επίσης οι συντελεστές του συμπληρωματικού φόρου θα ξεκινούν από 0,2% για ακίνητες περιουσίες συνολικής αξίας λίγο πάνω από το αφορολόγητο όριο των 300.000 ευρώ και θα φθάνουν το 1% για περιουσίες αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα νομικά πρόσωπα θα φορολογούνται όπως και τώρα με τον ΦΑΠ: θα επιβαρύνονται με το συμπληρωματικό φόρο από το πρώτο ευρώ της αξίας της ακίνητης περιουσίας τους. Δηλαδή για τα νομικά πρόσωπα δεν θα ισχύει αφορολόγητο όριο στο συμπληρωματικό φόρο (όπως και στον ΦΑΠ). Οι συντελεστές του νέου φόρου πάντως θα είναι κατά τι μειωμένοι, από 0,6% και 0,3% σε 0,5% και 0,25% αντιστοίχως. Το νέο σχέδιο για τη φορολογία των ακινήτων προβλέπει επίσης:

 • Την αύξηση των εισοδηματικών ορίων μέχρι τα οποία παρέχεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του νέου φόρου ακινήτων στους οικονομικά ασθενέστερους, δηλαδή σε ανάπηρους, μακροχρόνια άνεργους, τρίτεκνους και πολύτεκνους. Συγκεκριμένα, το όριο ετησίου εισοδήματος αυξάνεται από 7.000 σε 9.000 ευρώ ενώ η προσαύξηση του ορίου παραμένει στα 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος.
 • Ρήτρα εισπραξιμότητας, σύμφωνα με την οποία όσο μεγαλύτερο ποσοστό εισπραξιμότητας επιτυγχάνεται πάνω από τον στόχο, ο οποίος αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 82%, τόσο θα μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων.

Παραδείγματα Κατοικίες


Διαμέρισμα 140 τ.μ. πέμπτου ορόφου, 10 ετών στη Γλυφάδα με μια πρόσοψη και τιμή ζώνης 4.400 ευρώ

 • Φόρος με αρχικό σχέδιο ΕΝΦΑ: 2.344,83 ευρώ
 • Κύριος φόρος με νέο σχέδιο ΕΝΦΙΑ: 1.951,32
 • Συμπληρωματικός φόρος νέος «ΦΑΠ»: 648 ευρώ
 • Συνολικός φόρος με νέο σχέδιο: 2.599,32 ευρώ

Επιβάρυνση με νέο σχέδιο: 254,49 ευρώ.

Μεζονέτα 200 τ.μ. 10ετίας με μια πρόσοψη στη Φιλοθέη με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

 • Φόρος με αρχικό σχέδιο ΕΝΦΑ: 4.028 ευρώ
 • Κύριος φόρος με νέο σχέδιο ΕΝΦΙΑ: 3.080 ευρώ
 • Συμπληρωματικός φόρος (νέος ΦΑΠ): 3.900 ευρώ
 • Συνολική επιβάρυνση με το νέο σχέδιο: 6.980 ευρώ

Επιβάρυνση με νέο σχέδιο: 2.952 ευρώ

Διαμέρισμα 160 τ.μ στο δεύτερο όροφο στο Ψυχικό, 10 ετών με τρεις προσόψεις και τιμή ζώνης 10.000 ευρώ.

 • Φόρος με αρχικό σχέδιο ΕΝΦΑ: 3.254 ευρώ
 • Κύριος φόρος με νέο σχέδιο ΕΝΦΙΑ: 2.439,84 ευρώ
 • Συμπληρωματικός φόρος νέος «ΦΑΠ»: 9.900 ευρώ.
 • Συνολική επιβάρυνση με νέο σχέδιο: 12.339,84 ευρώ

Επιβάρυνση με νέο σχέδιο: 9.805,84 ευρώ.

Παραδείγματα Οικόπεδα, Aγροτεμάχια

Φορολογούμενος έχει οικόπεδο 500 τ.μ. σε περιοχή με μοναδιαία αξία 5.000 ευρώ/τμ.

 • Φόρος με αρχικό σχέδιο: 15.000 ευρώ.
 • Φόρος με νέο σχέδιο Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων: 4.500 ευρώ

Ελάφρυνση με νέο σχέδιο: 10.500 ευρώ.

Φορολογούμενος, διαθέτει εκτός σχεδίου 4 στρέμματα με δέντρα στην περιοχή Βουλιαγμένης της Αττικής. Εντός της έκτασης υπάρχει και κτίσμα επιφάνειας 130 τ.μ. που δεν είναι πρώτη κατοικία.

 • Φόρος με βάση το αρχικό σχέδιο ΕΝΦΑ: 504 ευρώ.
 • Φόρος με νέο σχέδιο ΕΝΦΙΑ: 132 ευρώ.

Ελάφρυνση με νέο σχέδιο: 372 ευρώ

Αγρότης με 15 στρέμματα πορτοκαλιές στην Επίδαυρο Αργολίδας

 • Φόρος με βάση το αρχικό σχέδιο ΕΝΦΑ: 97,2 ευρώ
 • Φόρος με νέο σχέδιο ΕΝΦΙΑ: 60 ευρώ.

Ελάφρυνση με νέο σχέδιο: 37,2 ευρώ.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90