10/11/2015
Αύξηση 40% στα κέρδη της Attica Bank

 

Αύξηση 40% κατέγραψαν τα κέρδη προ προβλέψεων της Attica Bank στο εννεάμηνο, τα οποία και διαμορφώθηκαν στα 47,4 εκατ. ευρώ, έναντι 33,9 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, το αποτέλεσμα προ φόρων του ομίλου μετά τον σχηματισμό 530 εκατ. ευρώ προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις, διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 483,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 30,1 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2014. Αντίστοιχα, το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 273,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 23,9 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 271,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 22,1 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.

Ιδια κεφάλαια

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 83,5 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/09/2015, οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 530 εκατ. ευρώ λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών, όπως αποτυπώθηκαν και από την άσκηση του AQR που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι προβλέψεων 64 εκατ. ευρώ που είχαν σχηματιστεί την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Οι σωρευμένες δε προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 1.073,1 εκατ. ευρώ έναντι 546,3 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2014. Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν κατά ποσοστό 52% τις χορηγήσεις σε καθυστέρηση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις, αναφέρει η τράπεζα, σημειώνοντας πως οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 28,4% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,58 δισ. ευρώ περίπου, μειωμένες κατά 20,7% σε σχέση με την 31/12/2014,

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 3,8 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας σταθερότητα.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90