28/05/2015
Ζημίες 6 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Attica Bank

 

Ζημίες 6 εκατ. ευρώ προ φόρων παρουσίασε ο όμιλος της ATTICA BANKγια το πρώτο τρίμηνο του 2015 έναντι κερδών ύψους 2,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα μετά τους φόρους, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 0,7 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2015 έναντι της αντίτοιχης περιόδου το 2014. Αντίθετα, αυξημένη ήταν η οργανική κερδοφορία της τράπεζας, ενώ τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 349 εκατ. ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 3,9 δισ. ευρώ. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε 8,4%, με τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) να διαμορφώνεται σε 6,1%. Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 565 εκατ. ευρώ και καλύπτουν κατά περίπου 57% τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (εξαιρουμένων των ρυθμίσεων). Εάν, δε, ληφθούν υπόψη και οι εξασφαλίσεις των δανείων, η κάλυψη υπερβαίνει το 100%.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, δήλωσε τα εξής: «Το κύριο στοιχείο του πρώτου τριμήνου 2015 ήταν η επιδείνωση του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος, με την εκροή καταθέσεων, η οποία είχε αρχίσει ήδη από το τέλος του προηγούμενου έτους, να συνεχίζεται. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μη αποδοχή προς χρηματοδότηση των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου και την υπαγωγή των ελληνικών τραπεζών για άντληση ρευστότητας στην ΤΡΆΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ μέσω του Μηχανισμού Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας, οδήγησε σε περιορισμό των χρηματικών διαθεσίμων των τραπεζών. Οι εξελίξεις καθιστούν κρίσιμη την επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας μεταξύ της χώρας και των εταίρων, με την οποία θα δίδονται απαντήσεις στις αναγκαιότητες της ελληνικής οικονομίας και θα δημιουργούνται οι συνθήκες επανεκκίνησής της σε μια νέα πιο εξωστρεφή βάση».

Να σημειωθεί ότι η Attica Bank έχει ήδη αποφασίσει την ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της έως 433.350.948,42 ευρώ, διαδικασία η οποία βρίσκεται στη φάση των εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90