15/05/2015
Θετικές επιδόσεις το α' τρίμηνο του 2015 για τη Eurobank

 

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, η EUROBANK κατέγραψε θετικές επιδόσεις το α΄ τρίμηνο του 2015, καθώς τα κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 7,2% έναντι του Δ’ τριμήνου και 11,0% έναντι του α΄ τριμήνου του 2014 και ανήλθαν σε 216 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μείωσης των δαπανών και της βελτίωσης των λοιπών εσόδων.

Πιο αναλυτικά:

Tα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν σε €373εκ. το Α΄ τρίμηνο 2015, από €394εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2014, απόρροια κυρίως του αυξημένου κόστους άντλησης ρευστότητας από το Ευρωσύστημα. Αντιθέτως, σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν αυξημένα κατά 1,5%. Στα θετικά συγκαταλέγεται η συνεχιζόμενη μείωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 28 μονάδες βάσης έναντι του δ΄ τριμήνου και 82 μονάδες βάσης έναντι του α΄ τριμήνου του 2014.

·         Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διαμορφώθηκαν συνολικά σε 77 εκατ. ευρώ από 79 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από τις χορηγήσεις, ενώ αντιθέτως οι προμήθειες από τα αμοιβαία κεφάλαια και τη διαχείριση περιουσίας αυξήθηκαν κατά 26,0% σε 12 εκατ. ευρώ. Σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 18,6%.

·         Παρά την πτώση των οργανικών εσόδων κατά 5,0% το α΄ τρίμηνο 2015, τα συνολικά έσοδα παρέμειναν στα επίπεδα του Δ'τριμήνου 2014 και διαμορφώθηκαν σε 463 εκατ. ευρώ, καθώς τα έσοδα από χρηματοοικονομικές και λοιπές πράξεις διαμορφώθηκαν σε 13,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 9,4 εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

·         Ο εξορθολογισμός του λειτουργικού κόστους συνεχίστηκε και κατά το Α΄ τρίμηνο 2015. Ειδικότερα, τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,6% έναντι του Δ΄ τριμήνου και κατά 7,1% έναντι του Α΄ τριμήνου 2014 σε €248εκ. Σε ετήσια βάση, τα έξοδα ήταν χαμηλότερα κατά 6,8% στην Ελλάδα και 8,0% στο εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε από 56,6% το Δ΄ τρίμηνο 2014 σε 53,4%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 τριμήνων.

·         Οι προβλέψεις για επισφάλειες διαμορφώθηκαν σε 303 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο, με τις συσσωρευμένες προβλέψεις να καλύπτουν το 55,6% των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκαν σε 391εκατ. ευρώ, από 239 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω των δανείων προς ιδιώτες, με σημαντική όμως βελτίωση να καταγράφεται το Μάρτιο, ενώ τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 34,0% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.

·         Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 1,0 δισ. ευρώ σε 52,9 δισ. ευρώ, ενώ σε συγκρίσιμη βάση (προ προβλέψεων, διαγραφών και επίδρασης συναλλάγματος) αυξήθηκαν κατά 40 εκατ. ευρώ έναντι του Δεκεμβρίου 2014. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά διαμορφώθηκαν σε 27,3 δισ. ευρώ και 25,5 δισ. ευρώ αντίστοιχα στο τέλος του α΄τριμήνου 2015.

·         Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά 5,9 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε 34,9 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2015, απόρροια των εκροών που καταγράφηκαν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα κυρίως τους πρώτους δύο μήνες του τρέχοντος έτους. Ως αποτέλεσμα της μείωσης των καταθέσεων και της διακοπής χρηματοδότησης από τη διατραπεζική αγορά, η εξάρτηση από το ευρωσύστημα αυξήθηκε σε €29,1δισ., από €12,5δισ. το Δεκέμβριο, ενώ ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 122,7%.

·         Τα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (Phased-in CET1 – Basel III) διαμορφώθηκαν σε €5,6δισ. και αποτελούν το 14,2% του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2015.

·         Το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε -94 εκατ.ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2015, από -524 εκατ. ευρώ το Δ΄ τρίμηνο του 2014.

·         Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό, καθώς ήταν κερδοφόρες για πρώτη φορά μετά το α΄τρίμηνο 2013, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 15 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 47 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2014. Η εξέλιξη αυτή είναι συμβατή με το στόχο επιστροφής στην κερδοφορία το 2015 και οφείλεται στη μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου (δεδομένων των υψηλών προβλέψεων που ελήφθησαν το 2014 και οι οποίες ενίσχυσαν την κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση στο 65%), τη μείωση του κόστους καταθέσεων καθώς και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90