08/05/2015
Σε 93,79% ανέρχεται πλέον η συμμετοχή της Αφοί Ι & Β Λαδένης ΑΕ «MINERVA» στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ΕΛΕΤΕΝ ΑΕ

 

Σε 93,79% ανέρχεται πλέον η συμμετοχή της Αφοί Ι & Β Λαδένης ΑΕ «MINERVA» στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ΕΛΕΤΕΝ ΑΕ, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε και πιστοποιήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΕΤΕΝ ΑΕ αρχικά η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών προηγουμένων χρήσεων κατά 1.900.000 ευρώ με την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 50 ευρώ, με αποτέλεσμα η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής να είναι 50 ευρώ και η επακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά 1.500.000 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς την μητρική εταιρεία Αφοί Ι & Β Λαδένης ΑΕ «MINERVA».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 20.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 50 ευρώ και τιμής διάθεσης 75 ευρώ.

Με την ολοκλήρωση όλων των νομίμων διαδικασιών, το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΕΤΕΝ θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των 2.900.000 ευρώ διαιρούμενο σε 58.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 50,00 ευρώ εκάστη, εκ των οποίων η εταιρεία Αφοί Ι & Β Λαδένης ΑΕ «MINERVA» κατέχει πλέον 54.400 μετοχές δηλαδή ποσού 2.720.000 ευρώ μετοχικού κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου η Αφοί Ι & Β Λαδένης ΑΕ «MINERVA» θα συμμετέχει πλέον στην ΕΛΕΤΕΝ ΑΕ με ποσοστό 93,79% έναντι 90,53% που κατείχε πριν την ολοκλήρωση της εν λόγω μείωσης και αύξησης.

 

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90