06/05/2015
Κερδοφόρες 6 στις 10 επιχειρήσεις το 2014 δείχνουν τα στοιχεία της ICAP

 

Σημαντική η βελτίωση της κερδοφορίας για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων

Τη βελτίωση του κλίματος σε ό,τι αφορά τόσο τους καταναλωτές, όσο και τις επιχειρήσεις, που συντελέστηκε αργά αλλά σταθερά το 2014, δείχνουν τα στοιχεία της ICAP.

Σύμφωνα με την ανάλυση αποτελεσμάτων 1.043 εταιρειών, την περυσινή χρονιά, 640 (61,4%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη 1.906 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ 403 (38,6%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες περί τα 1.142 εκατ. ευρώ.

Πέραν αυτού, τα δεδομένα δείχνουν και βελτίωση της κερδοφορίας, καθώς και ενίσχυση - εστω και οριακή - του τζίρου. 

Αναλυτικότερα : 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 0,7%, ανακόπτοντας την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 46,15 δισ. ευρώ το 2014.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ότι η υπέρβαση του κόστους πωλήσεων ήταν σαφώς εντονότερη (σε σχέση με τις πωλήσεις), γεγονός που οδήγησε και πάλι σε υποχώρηση των μικτών κερδών κατά 2,8%, στοιχείο ενδεικτικό ότι χρειάζονται ακόμη προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Παρ’ όλα αυτά, εξαιτίας της σημαντικής υποχώρησης των λοιπών λειτουργικών εξόδων και των χρηματοοικονομικών δαπανών στη διάρκεια του έτους, σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος καταγράφηκε μεγάλη βελτίωση της τάξης του 46,5%, γεγονός που αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα για την εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας.

Πράγματι, το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των συγκεκριμένων εταιρειών ήταν θετικό και τα δύο έτη, όμως το 2014 τα κέρδη προ φόρων εκτοξεύθηκαν σε 764 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 88,6 εκατ. ευρώ το 2013. Σε επίπεδο κερδών EBITDA  καταγράφηκε αύξηση ποσοστού 28,8% το 2014/13.

Όσον αφορά στα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού των 1.043 επιχειρήσεων, το σύνολο ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά 4,2% το 2014/13, ανερχόμενο σε 63,7 δισ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έντονη διεύρυνση των διαθεσίμων και την αύξηση της αξίας των καθαρών παγίων. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν το 2014 κατά 2,6%.

Περαιτέρω, σχετικά με τις συνθήκες χρηματοδότησης, βάσει των διαθέσιμων ισολογισμών σημειώνεται διαφοροποίηση, με καταγραφή σημαντικής υποχώρησης (-21,9%) στις βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε έντονη αύξηση στο επίπεδο των μεσο-μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, κατά 18,4% (φαινόμενο που ενδεχομένως παραπέμπει σε διαδικασίες ρυθμίσεων δανείων, ή αντικατάστασης βραχυπρόθεσμων με μακροπρόθεσμα).

Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, δεδομένης της προαναφερθείσας βελτίωσης της κερδοφορίας, τόσο η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων όσο και το περιθώριο καθαρού κέρδους κατέγραψαν μεγάλη βελτίωση το τελευταίο έτος, ωστόσο οι τιμές των δεικτών παραμένουν ακόμη περιορισμένες. Επισημαίνεται ακόμη η υποχώρηση του περιθωρίου μικτού κέρδους, από 14,08% το 2013 σε 13,59% το 2014. Παράλληλα, οι δείκτες ρευστότητας εμφάνισαν αισθητή βελτίωση το τελευταίο έτος.

 

Πηγή: news.gr


efm_728x90