04/05/2015
Σε πώληση της επένδυσης της στη Marfin Diversified Strategy Fund προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου

 

Στην πώληση της επένδυσής της στη Marfin Diversified Strategy Fund Plc (MDSF), η οποία αποτελείται από 1.142.052,6400 Ιδρυτικές Μετοχές και 765.096,0464 Μετοχές Α σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (αντιπροσωπεύοντας το 95% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της MDSF), στην Dorchester Capital Secondaries Offshore III, LP, προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το τίμημα πώλησης ανέρχεται σε 92 εκατ. δολάρια (περίπου 84 εκατ. ευρώ) και θα ενισχύσει τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας. Από την πώληση θα υπάρξει θετική επίδραση ύψους περίπου 0,1 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) του Συγκροτήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων. Το λογιστικό κέρδος ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύει τη μεταφορά των σχετικών συναλλαγματικών αποθεμάτων στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Η πώληση εμπίπτει στη στρατηγική του Συγκροτήματος για επικέντρωση στις κύριες αγορές, και την πώληση μη βασικών δραστηριοτήτων.

Η επένδυση του Συγκροτήματος στη MDSF μεταφέρθηκε στην Τράπεζα μετά την εξαγορά ορισμένων δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας στις 29 Μαρτίου 2013, στα πλαίσια των σχετικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης. Η MDSF συστάθηκε στις 23 Ιουνίου 2006 στη νήσο Μαν (Isle of Μan) ως εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου, και η κύρια δραστηριότητά της είναι η επένδυση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συλλογικών επενδυτικών σχεδίων.

Το Ιδιωτικό Ταμείο του Ομίλου της CREDIT Suisse ενήργησε ως αποκλειστικός τραπεζικός σύμβουλος της Τράπεζας και το δικηγορικό γραφείο Sidley Austin LLP στο Λονδίνο ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας, σε σχέση με την πώληση της επένδυσης στη MDSF.

Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) του Νόμου 326/2009 (όπως τροποποιήθηκε), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arms length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε «οριζόμενου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του Νόμου.A

 

Πηγή: www.in.gr


efm_728x90