29/04/2015
Στα 56,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη του ομίλου Eurolife

 

Στα 56,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά τους φόρους των δύο εταιρειών (Ζωής και Ζημιών) του ομίλου Eurolife, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2013. Οι δύο εταιρείες παρουσίασαν κέρδη προ φόρων 70 εκατ. ευρώ, με μείωση της τάξης του 6% σε σχέση με τη περυσινή χρονιά. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων άγγιξε τα 400 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 16,2% σε σχέση με την περυσινή χρονιά.

Με την παραγωγή αυτή, ο όμιλος Eurolife κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς στις Ασφαλίσεις Ζωής στο 16,9% από 14,8% το 2013 και στις Γενικές Ασφαλίσεις στο 3,7% από 3,4% το 2013. Οι δύο εταιρείες ενίσχυσαν την ήδη υψηλή κεφαλαιακή τους επάρκεια, με τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του 2014 να υπερκαλύπτουν το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας σε ποσοστό 510% για τις Ασφαλίσεις Ζωής και 379% για τις Γενικές Ασφαλίσεις. Σε ό,τι αφορά τις μεσιτικές εργασίες, η ERB Aσφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε. Μεσιτικών Ασφαλίσεων παρουσίασε κέρδη προ φόρων 1,1 εκατ. ευρώ.

Εξωτερικό

Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες στο εξωτερικό, οι θυγατρικές Eurolife ERB Asigurari de Viata στον κλάδο Ζωής και Eurolife ERB Asigurari Generale στον κλάδο Ζημιών ενίσχυσαν τη διείσδυσή τους στο πελατολόγιο της τράπεζας Bancpost μέσω αποταμιευτικών/επενδυτικών προϊόντων, σημειώνοντας κέρδη προ φόρων της τάξης του 1 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90