14/04/2015
Ως τις 15 Μαΐου για το πρόγραμμα "Σ.Κ.ΕΠΙ." του ΕΒΕΑ

 

Μέχρι τις 15 Μαΐου 2015 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για την ένταξή τους στο πρόγραμμα δωρεάν εξειδικευμένης συμβουλευτικής μέσω του «Συμβουλευτικού Κέντρου Επιχειρηματικότητας - Σ.Κ.ΕΠΙ.». Συνολικά στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 180 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων.

Σε 50 από αυτές τις επιχειρήσεις θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την εισαγωγή καινοτομιών στις διαδικασίες που συνθέτουν τη λειτουργία τους, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς τους, ενώ παράλληλα επιδιώκεται να προκύψουν δύο συνεργατικοί σχηματισμοί, στους οποίους θα συμμετέχουν 20 επιλεγμένες επιχειρήσεις από το σύνολο των επιχειρήσεων που μετέχουν στην πράξη, με στόχο την παραγωγή δύο σχεδίων δράσης που αναλύουν την υλοποίηση των αντίστοιχων συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Ενδεικτικά οι θεματικές κατηγορίες συμβουλευτικής περιλαμβάνουν: αναδιοργάνωση, χρηματοοικονομικά θέματα, εξοικονόμηση πόρων, ενίσχυση εξωστρέφειας, προβολή - προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών, ορθή διαχείριση περιβάλλοντος.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα που:

• Λειτουργούν νόμιμα με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν. Σ. Επ.)

• Δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων

• Είναι Μικρομεσαίες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008

• Δεν δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising)

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 15 Μαΐου ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Α.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 210 3382467, 210 3382468 και 210 3382341 καθώς και στο e-mail: innovation@acci.gr.

Το έργο «Σ.Κ.ΕΠΙ.» είναι μέλος του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων. Το έργο και το Δίκτυο εντάσσονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Έργο: Αθήνα» και συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2007-2013 του ΕΣΠΑ.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90