20/03/2015
Τράπεζα Πειραιώς: Αποτελέσματα δ' τριμήνου 2014

 

Συνεχίστηκε στο 4ο τρίμηνο του 2014 η βελτίωση των αποτελεσμάτων του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος σε επίπεδο έτους εμφάνισε καθαρές ζημιές 1,9 δισ. ευρώ λόγω των αυξημένων προβλέψεων που διενεργήθηκαν στο 2ο μισό της περυσινής χρήσης. Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα εναρμόνισε τον ισολογισμό της με τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού της, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο των πανευρωπαϊκών stress tests. Ο όμιλος της Τρ. Πειραιώς εμφάνισε ζημιές ύψους 332 εκατ. ευρώ σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους για το δ'Α τρίμηνο του 2014.

Ειδικότερα,

-Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 89,1 δισεκ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3% έναντι του Δεκεμβρίου 2013, κυρίως λόγω της μείωσης του καθαρού δανειακού χαρτοφυλακίου.

-Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα 54,8 δισεκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 1% έναντι του 2013, ενώ ήταν οριακά μειωμένες (-0,4%) σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2014, λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας που εντάθηκε το Δεκέμβριο του 2014. Το πρώτο δίμηνο του 2015 οι καταθέσεις μειώθηκαν περαιτέρω κατά 6,9 δισεκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η εκροή αυτή έχει ελαχιστοποιηθεί μετά τη συμφωνία στην Ευρωομάδα της 20ής Φεβρουαρίου 2015, ενώ δεν επηρέασε την πτωτική τάση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.

-Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών, συνεχίζοντας την πορεία απομόχλευσής τους, εμφάνισαν μείωση 2% σε τριμηνιαία βάση στα 71,2 δισεκ. ευρώ (εξαιρώντας το εποχικό δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ). Τα δάνεια μετά από προβλέψεις(χωρίς το εποχικό δάνειο) διαμορφώθηκαν σε 55,3δισεκ.ευρώ

-Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 101% (χωρίς το ΟΠΕΚΕΠΕ δάνειο) το Δεκέμβριο 2014 από 102% το Σεπτέμβριο 2014. Ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) ανήλθε στο 9,4% επί του ενεργητικού έναντι 5,3% το Σεπτέμβριο 2014, επηρεαζόμενος αρνητικά από την πολιτική αβεβαιότητα.

-Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανέρχονται σε Euro, 3 δισεκ. ευρώ διαμορφώνοντας το δείκτη μόχλευσης στο 8%, σημαντικά υψηλότερο από τον ελάχιστο δείκτη 3% που έχει ορίσει η Επιτροπή της Βασιλείας. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνεται στο 12,5%, ενώ ο δείκτης CommonEquityTier1 ανέρχεται στο 12,4%. Με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ ο δείκτης CET-1 διαμορφώθηκε σε 11,2%.

-Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 αριθμούσε 1.175 μονάδες, με 803 καταστήματα στην Ελλάδα και 372 στο εξωτερικό. Το δίκτυο του Ομίλου μειώθηκε κατά 274 καταστήματα στη διάρκεια του 2014, εκ των οποίων 234 στην Ελλάδα, επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για 870 καταστήματα το 2017, τρία έτη νωρίτερα.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, η Τράπεζα πραγματοποίησε στο τέταρτο τρίμηνο 2014 νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού στην Ελλάδα, στο οποίο συμμετείχαν 1.000 άτομα περίπου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα να διαμορφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 σε 15.539, επιτυγχάνοντας ουσιαστικά και αυτόν το στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης τρία έτη νωρίτερα. Το προσωπικό των διεθνών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε 5.705 άτομα, διαμορφώνοντας το δυναμικό του Ομίλου στα 21.243 άτομα συνολικά.

 

Πηγή: express.gr


efm_728x90