12/03/2015
Έμφαση στη χρηματοδότηση της οικονομίας δίνει η Eurobank

 

Με έμφαση στη χρηματοδότηση της οικονομίας, την ευέλικτη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη διατήρησης της κεφαλαιακής ισχύος της τράπεζας, θα κινηθεί η Eurobank, όπως δήλωσε ο πρόεδρός της κ. Νικόλαος Καραμούζης και μέσα στο 2015.

Η τράπεζα παρουσίασε ζημίες 524 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2014. Βελτίωσε όμως κατά 10% τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων, ενώ διατήρησε τα NPLs στα χαμηλά επίπεδα τρίτου τριμήνου. Πέτυχε τέλος αύξηση χορηγήσεων για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων της τράπεζας το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 9,8% σε 211 εκατ., από 192 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο.

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4,1% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 394 εκατ. ευρώ, από 379 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο. Η αύξηση των επιτοκιακών εσόδων οφείλεται κυρίως στην περαιτέρω μείωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα, καθώς το περιθώριο των προθεσμιακών καταθέσεων μειώθηκε κατά 17 μονάδες βάσης το τέταρτο τρίμηνο του 2014.

Με στόχο την περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού της η τράπεζα συνέχισε την επιταχυνόμενη αύξηση των προβλέψεων για επισφάλειες σε 742 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο από 588 εκατ. το τρίτο τρίμηνο, αυξάνοντας την κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση κατά 270 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και 640 μονάδες σε ετήσια βάση. Στο τέλος του έτους οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 9,7 δισ. ευρώ , καλύπτοντας το 18,8% των συνολικών χορηγήσεων και το 56,3% των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.

Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών το τέταρτο τρίμηνο παρέμειναν στα χαμηλά επίπεδα του τρίτου τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε 239 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν σε 17,3δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 33,4% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του 2014.

Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά 1,8 δισ. ευρώ συνολικά και διαμορφώθηκαν σε 40,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014.

ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ
Στο τέλος του έτους οι ζημίες της τράπεζας ανέρχονται σε 1196 εκατ. ευρώ έναντι 1157 εκατ. στο τέλος του 2013. Στην Conference call τα στελέχη της τράπεζας σημείωσαν αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων λόγω προσδοκιών των πελατών για συσάχθεια, όπως επίσης και μείωση των καταθέσεων για το α' δίμηνο ύψους 5 δισ. ευρώ.

Παρά τις προκλήσεις, η Eurobank διατηρεί το βασικό στόχο της, στο πλαίσιο των «Δεσμεύσεων» που έχει αναλάβει για το 2015, σημειώνει ο πρόεδρος της τράπεζας κ. Καραμούζης για στήριξη των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στην αποτελεσματική και ευέλικτη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με σεβασμό στις ανάγκες και τις δυνατότητες των πελατών μας, στη χρηματοδότηση των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, των νοικοκυριών, των καινοτόμων και εξωστρεφών επιχειρηματικών σχεδίων και στην εφαρμογή αρχών σύγχρονης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η βελτίωση των οργανικών αποτελεσμάτων της τράπεζας συνεχίστηκε, παρά τη σταδιακή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος. Παραμένει ο στόχος της επιστροφής στην κερδοφορία μέσα στο 2015, αλλά η δυνατότητα επίτευξής του συνδέεται με την ταχύτητα αποκατάστασης του μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος, σημειώνει ο κ. Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90