02/03/2015
Μείωση 6,5% το 2014 στα μεικτά κέρδη των επιχειρήσεων

 

Υπό πίεση παρέμειναν το 2014 τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων της χώρας. Η παρατεταμένη κάμψη της ζήτησης και η περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις και την κερδοφορία της αγοράς, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα από την έλλειψη ρευστότητας και το υψηλό κόστος χρήματος.

Μια «πρώτη γεύση» για τις επιδόσεις των εταιρειών δίνει έρευνα της ICAP που παρουσιάζει σήμερα η «Η», σύμφωνα με την οποία σε δείγμα 630 ισολογισμών για τη χρήση 2013/2014 παρατηρείται κάμψη σε όλα τα μεγέθη, με εξαίρεση τα κέρδη προ φόρων, τα οποία ενισχύθηκαν χάρη στη δραστική άνοδο των μη λειτουργικών εσόδων (π.χ. εκποίηση ακίνητης περιουσιάς, πώληση σημάτων και θυγατρικών κ.ά.). Αρνητικές είναι οι προβλέψεις και για το 2015, καθώς, όπως επισημαίνουν άνθρωποι της αγοράς, αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει από πουθενά ότι μπορεί να υπάρξει θεαματική αύξηση της κατανάλωσης και αναζωπύρωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Η υψηλή ανεργία είναι με διαφορά το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Σε «ρηχά νερά» κινήθηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις την περσινή χρονιά. Η χαμηλή ζήτηση σε πολλούς κλάδους, σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας κράτησαν εγκλωβισμένες πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν κατάφεραν να αντιστρέψουν την πτώση των πωλήσεών τους. Αντίθετα, «είδαν» για ακόμη μια χρονιά τα έσοδά τους να πιέζονται και την κερδοφορία τους να υποχωρεί, παρά τις εντατικές προσπάθειες που κατέβαλαν για να συγκρατήσουν το λειτουργικό κόστος.Αποκαλυπτική είναι έρευνα της ICAP σε δείγμα 630 ισολογισμών για τη χρήση 2013/2014 (βλ. πίνακες και γραφήματα), σύμφωνα με την οποία ο συνολικός κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 3,04% σε σχέση με το 2012/2013, τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 6,5% και τα EBITDA συρρικνώθηκαν κατά 12,8%.

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα κέρδη προ φόρων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 4,4% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Ωστόσο όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της έρευνας, η άνοδος αυτή προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τη δραστική αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων.

Όσον αφορά στην εικόνα του Ενεργητικού των 630 επιχειρήσεων, αυξήθηκε κατά 2,8% κυρίως λόγο της βελτίωσης των διαθεσίμων, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού υποχώρησαν, με τα αποθέματα να μειώνονται κατά 1,64% και τις απαιτήσεις κατά 1,43%.

Από την πλευρά του Παθητικού, τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν το 2014 κατά 3,2% ενώ σχετικά με τις συνθήκες χρηματοδότησης, καταγράφεται σημαντική υποχώρηση (-14,4%) στις βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, αλλά και μεγάλη αύξηση (+22,9%) στο επίπεδο των μεσο-μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. Σε επίπεδο κλάδων, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες φαίνεται να έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες ενώ το εμπόριο δείχνει ότι αφήνει σταδιακά πίσω του την κρίση.

Βιομηχανία
«Αδυναμία συμπίεσης κόστους»

Τις χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με τους λοιπούς τομείς κατέγραψε ο τομέας της βιομηχανίας, ο οποίος εξακολουθεί να δέχεται ισχυρή πίεση από το υψηλό κόστος ρεύματος που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητά του. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 164 βιομηχανικών/μεταποιητικών εταιρειών του δείγματος, προκύπτει μείωση των πωλήσεων κατά 6,21% το 2014/13, παράλληλα δε η αδυναμία συμπίεσης του κόστους στον απαιτούμενο βαθμό επέφερε τη συρρίκνωση των αντίστοιχων μεικτών κερδών (-18,7%).

Το γεγονός αυτό οδήγησε σε ανατροπή τόσο στο επίπεδο του λειτουργικού, όσο και του τελικού καθαρού αποτελέσματος του τομέα, από αξιόλογα κέρδη το 2013 σε σημαντικές ζημίες το 2014.

Βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι η δυσμενής αυτή εξέλιξη οφείλεται σε συγκεκριμένη βιομηχανία με υψηλές ζημίες, που καθόρισαν και το κλαδικό τελικό αποτέλεσμα. Εάν η εν λόγω εταιρεία εξαιρεθεί από το δείγμα, τότε το τελικό αποτέλεσμα του τομέα μετατρέπεται σε θετικό στην τελευταία χρήση.

Τέλος, τα κέρδη EBITDA του τομέα κατά το 2014 κατέγραψαν πτώση 51,55% έναντι του προηγουμένου έτους.

Όσον αφορά στην εξέλιξη βασικών μεγεθών του ισολογισμού, παρατηρείται μείωση (κατά 1,8%) της αξίας του συνόλου ενεργητικού το 2014, προερχόμενη κυρίως από αντίστοιχη μείωση των αποθεμάτων.

Στα στοιχεία του Παθητικού, διαπιστώνεται αισθητή μείωση των ιδίων κεφαλαίων, κατά 9,02%.

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις, οι μεν μεσο-μακροπρόθεσμες μειώθηκαν κατά 6,2%, ενώ οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν αυξημένες, παρότι οι βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες παρέμειναν σταθερές το 2014/13.

Εμπόριο
«Σε τροχιά ανάκαμψης»

Την ευχάριστη «έκπληξη» έκανε ο τομέας του εμπορίου, ο οποίος ύστερα από το αρχικό σοκ που υπέστη στα πρώτα χρόνια της κρίσης με τη ραγδαία κάμψη της κατανάλωσης, δείχνει να προσαρμόζεται πλήρως στις σημερινές συνθήκες.

Βάσει των αποτελεσμάτων του δείγματος των 188 εμπορικών επιχειρήσεων, προκύπτει οριακή μόνο μείωση τόσο των πωλήσεων όσο και των μεικτών κερδών, κατά 0,58% και 0,49% αντίστοιχα, ενώ θεαματική ανάκαμψη παρουσιάζει και το λειτουργικό αποτέλεσμα (+26,7%) κυρίως χάρη στη συμπίεση των «λοιπών λειτουργικών εξόδων».

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε μεγάλη βελτίωση των κερδών προ φόρου του τομέα (72,7%), ενώ τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 8% στην τελευταία χρήση.

Θα πρέπει πάντως να τονισθεί ότι η επίτευξη της υψηλής κερδοφορίας των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή συγκεκριμένης εταιρείας με υψηλές επιδόσεις επί σειράν ετών (Jumbo).

Όσον αφορά στα στοιχεία του Ενεργητικού, διαπιστώνεται αύξηση των συνολικών κεφαλαίων κατά 6,4%. Σχετικά με τα στοιχεία του Παθητικού, παρατηρείται αφενός διεύρυνση (κατά 10,8%) των ιδίων κεφαλαίων, ωστόσο ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η δραστική αύξηση των μεσο-μακροπροθέσμων υποχρεώσεων με συνέπεια τον υπερδιπλασιασμό τους το 2014 σε σχέση με το 2013.

Παράλληλα, οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υποχώρησαν την ίδια περίοδο, ιδιαίτερα οι βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, οι οποίες συρρικνώθηκαν (-46,9%) το τελευταίο έτος.

Υπηρεσίες
«Δραστική μείωση κερδών»

Στον τομέα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών (εκτός Τεχνικών Εταιρειών), με βάση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 231 εταιρειών, παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών κατά 4,26% και δραστική επιδείνωση του λειτουργικού περιθωρίου (-44,16%). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα EBITDA να υποχωρήσουν κατά 5,7% και τα κέρδη προ φόρων του τομέα να συρρικνωθούν κατά 55% έναντι του προηγουμένου έτους.

Το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών του τομέα σημείωσε μικρή μόνο αύξηση (2,7%). Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια ήταν αισθητά αυξημένα (11,1%), ενώ μικρές μόνο μεταβολές παρουσίασαν οι υποχρεώσεις, τόσο οι μεσο-μακροπρόθεσμες όσο και οι βραχυπρόθεσμες.

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην αγορά
Η αβεβαιότητα έβαλε «φρένο» στην ανάκαμψη

Η αποκατάσταση της ρευστότητας και η επίσπευση των μεταρρυθμίσεων θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αναθέρμανση της οικονομίας

Η έλλειψη ρευστότητας και η υψηλή φορολογία δεν ήταν τα μόνα εμπόδια που είχαν να ξεπέρασουν την περσινή χρονιά οι ελληνικές επιχειρήσεις. Τεράστια ήταν τα προβλήματα που δημιούργησε η πολιτική αβεβαιότητα που ενέσκηψε στη χώρα από τον Σεπτέμβριο του 2014 και έπειτα, με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η αδυναμία συγκέντρωσης του αναγκαίου αριθμού των βουλευτών για την ανάδειξή του επέτεινε την ανησυχία για το μέλλον και επιδείνωσε τις εμπορικές συναλλαγές, την ώρα που είχε αρχίσει να αποκλιμακώνεται η ύφεση.

«Στα τέλη του έτους η πολιτική αβεβαιότητα που επικράτησε επέδρασε άμεσα στο οικονομικό-επιχειρηματικό περιβάλλον. Το κλίμα επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο, αφενός λόγω των εκλογών, αφετέρου εν όψει των διαδικασιών που σχετίζονταν με την έκβαση των συνομιλιών με τους δανειστές της χώρας», επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ICAP Group, Νικήτας Κωνσταντέλλος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί απότομα η ανάκαμψη και να επιδεινωθούν οι οικονομικοί δείκτες αρκετών επιχειρήσεων. Η κατάσταση χειροτέρεψε με την προσφυγή της χώρας σε πρόωρες εκλογές, ενώ μέχρι σήμερα τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει παρά την επίτευξη συμφωνίας με τους δανειστές για τη χρηματοδότηση της χώρας.

Μεταρρυθμίσεις
Δεν είναι τυχαίο ότι πυκνώνουν οι «φωνές» που ζητούν μέτρα για τη στήριξη της αγοράς, η οποία εξακολουθεί να ασφυκτιά από την έλλειψη ρευστότητας. Η αποκατάσταση ομαλών συνθηκών λειτουργίας στην «πραγματική» οικονομία, η εξάλειψη της αβεβαιότητας και η επαναφορά της ρευστότητας», είναι αναγκαία, υπογραμμίζει ο κ. Κωνσταντέλλος, ενώ στο ίδιο μήκος κινείται και ο ΣΕΒ που καλεί την κυβέρνηση να προώθησει τις μεταρρυθμίσεις «που εμπεδώνουν ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον, απελευθερώνουν δημιουργικές δυνάμεις, στηρίζουν την υγιή επιχειρηματικότητα και δημιουργούν θέσεις εργασίας». «Η αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών στοίχισε ακριβά στους εργαζομένους, στις επιχειρήσεις, στα δημόσια έσοδα. Προέχει να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος με αποφασιστικότητα και ευθύνη. Η συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας δημιουργεί τις προϋποθέσεις να κοιτάξουμε μπροστά με ελπίδα και ρεαλισμό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων.

Κατανάλωση
Χαμηλώνει ο πήχυς των προσδοκίων

Επιφυλακτική για τις δυνατότητες θεαματικής αναστροφής της κατανάλωσης τους επόμενους μήνες εμφανίζεται τώρα η αγορά. Παρότι αρχικά η επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές αναπτέρωσε τις ελπίδες, το γεγονός πως δεν αναμένονται σημαντικές φοροελαφρύνσεις το επόμενο διάστημα οδηγούν ολοένα και περισσότερους στο συμπέρασμα πως η ζήτηση στην εσωτερική αγορά θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα για αρκετούς ακόμη μήνες. Μοναδική πηγή αισιοδοξίας είναι ο τουρισμός, ο οποίος σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα κινηθεί και φέτος ανοδικά. Ο ΣΕΤΕ μάλιστα εκτιμά ότι οι τουρίστες θα ανέλθουν σε 25 εκατομμύρια και τα τουριστικά έσοδα θα φθάσουν στα 14 δισ. ευρώ, δίνοντας ώθηση στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Πρόσφατη έρευνα του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων για τη σημασία του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, έδειξε ότι από κάθε 1 ευρώ τουριστικής δραστηριότητας, δημιουργείται επιπλέον 1,2 ευρώ έως 1,65 ευρώ πρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει πως για κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 ευρώ έως 2,65 ευρώ.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90