23/05/2014
Περιορισμός των λειτουργικών ζημιών στο σύνολο των θυγατρικών σε 2,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014 για την MIG

 

Περιορισμός των λειτουργικών ζημιών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών σε 2,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014 έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2013, σε ενοποιημένο επίπεδο ανακοίνωσε σήμερα η Marfin Investment Group (MIG).

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου για το Α' Τρίμηνο 2014 ανήλθαν στα 257,3 εκ. ευρώ έναντι 263,3 εκ. ευρώ το Α' Τρίμηνο 2013, συνεπεία της εποχικότητας, της συνεχιζόμενης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας και της επιβάρυνσης 3,4εκ ευρώ των αποτελεσμάτων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας. Εξαιρώντας την εν λόγω επιβάρυνση, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν μείωση 1%, αντίστοιχη της ετήσιας μείωσης (1,1%) του ΑΕΠ της Ελλάδας. Το Α' Τρίμηνο είναι το λιγότερο σημαντικό λόγω εποχικότητας, ως εκ τούτου δεν είναι ενδεικτικό των τάσεων για το έτος, επισημαίνεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων(EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ανήλθαν σε ζημία 2,8εκ. ευρώ έναντι ζημίας 6,6 εκ. ευρώ το Α' Τρίμηνο 2013. Ο περιορισμός των λειτουργικών ζημιών στο σύνολο των θυγατρικών οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους, στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και στη βελτιωμένη αποδοτικότητα. Οι θυγατρικές εταιρείες VIVARTIA, ATTICA, και ΥΓΕΙΑ (εξαιρουμένης της προαναφερθείσας επιβάρυνσης) βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους έναντι του Α' Τριμήνου 2013.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε ζημία 9,1εκ, ευρώ περιλαμβανομένης της επιβάρυνσης στα αποτελέσματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, έναντι ζημίας 10 εκατ. Ευρώ το Α' Τρίμηνο 2013. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου ανήλθαν σε ζημία 51,7εκ ευρώ έναντι ζημίας 104,3εκ ευρώ το Α' Τρίμηνο 2013. Τα αποτελέσματα του 2013 είχαν επιβαρυνθεί κατά 35εκ, ευρώ λόγω αναπροσαρμογής αναβαλλόμενης φορολογίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η στρατηγική συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς σηματοδοτεί μία νέα αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, ο οποίος έχοντας στο χαρτοφυλάκιό του ηγέτιδες εταιρείες στους κλάδους Τροφίμων, Ακτοπλοΐας, Υγείας και Πληροφορικής θα επιδιώξει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επερχόμενη εξυγίανση του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας προς όφελος των μετόχων του και της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα.

Αποτελέσματα εταιριών ομίλου

Όμιλος Vivartia: κατέγραψε 3% ετήσια αύξηση πωλήσεων ενώ ενίσχυσε περαιτέρω την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, ενισχύοντας τα μερίδια αγοράς τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (33% έναντι 32,5% το 2013) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (64,2% έναντι 64,1% το 2013). Το μερίδιο αγοράς στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα ενισχύθηκε στο 26,5% (26,2% το 2013) ενώ στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών & ποτών στην Ελλάδα ανήλθε στο 24,5% (23,9% το 2013). Οι προσπάθειες εξορθολογισμού του κόστους (τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης μειώθηκαν 4,5% ετησίως) και βελτίωσης της αποδοτικότητας συνέτειναν στον περιορισμό των λειτουργικών (EBITDA) ζημιών (2,8εκ ευρώ έναντι 6,7εκ ευρώ το Α' Τρίμηνο 2013).

Όμιλος Attica: οι πωλήσεις παρέμειναν αμετάβλητες έναντι του Α' Τριμήνου 2013. το Α' Τρίμηνο είναι το λιγότερο σημαντικό λόγω εποχικότητας, και ως εκ τούτου δεν είναι ενδεικτικό των τάσεων για το σύνολο του έτους. Ο συνεχιζόμενος περιορισμός του κόστους (τα κόστη πωληθέντων μειώθηκαν 5% ετησίως ενώ τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης παρέμειναν σταθερά) συνέβαλε στον περιορισμό των λειτουργικών (EBITDA) ζημιών (7,2εκ ευρώ έναντι ευρώ 7,9εκ το Α' Τρίμηνο 2013).

Όμιλος Υγεία: εξαιρουμένης της προαναφερθείσας επιβάρυνσης ύψους Euro3,4εκ λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας, τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν ενίσχυση 5% ετησίως στα Euro9,9εκ, χάριν της συνεχιζόμενης αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους και της βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Προτεραιότητες της διοίκησης του Ομίλου αποτελούν η δυναμική διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού, με απώτερο στόχο τη μείωση του συνολικού δανεισμού, η υποστήριξη στρατηγικών πρωτοβουλιών των κύριων θυγατρικών εταιρειών καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης/αναχρηματοδότησης του δανεισμού.

Στρατηγική συμφωνία με τον Όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς (Μάιος 2014)

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας η Τράπεζα Πειραιώς θα αγοράσει αδιάθετες ομολογίες της σειράς Α του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG ύψους 250εκ ευρώ στην ονομαστική τους αξία. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί να μετατρέψει ομολογίες σε μετοχές για ποσό τουλάχιστον 90εκ. Ευρώ. Με την υλοποίηση της συμφωνίας και τη μετατροπή των ομολογιών η Τράπεζα Πειραιώς θα καταστεί μέτοχος στην MIG με ποσοστό κατ΄ ελάχιστο 17,7%.

Πρόθεση των δύο μερών είναι η μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που θα αποκτηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς σε μετοχές είτε από την ίδια είτε μέσω της διάθεσής τους σε θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές κοινής αποδοχής. Σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης των μετοχών, που θα κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στην MIG, έχει συμφωνηθεί δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους βασικούς μετόχους της MIG μέσω υπόδειξης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η παραπάνω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων των δύο Ομίλων όπως επίσης και αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Συμφωνία εξαγοράς ποσοστού 43% της ΜΕΒΓΑΛ από τη ΔΕΛΤΑ (Απρίλιος 2014)

Σύμφωνα με τους όρους του προσύμφωνου εξαγοράς, η ΔΕΛΤΑ θα αποκτήσει ποσοστό 43% της ΜΕΒΓΑΛ από την οικογένεια Παπαδάκη - Χατζηθεοδώρου. Το τίμημα της εξαγοράς συμφωνήθηκε στα 4,5 εκ. ευρώ και θα καταβληθεί μετά από την εξόφληση υποχρέωσης της ΜΕΒΓΑΛ προς τη ΔΕΛΤΑ ύψους 3,8 εκ. ευρώ. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το μερίδιο αγοράς της ΜΕΒΓΑΛ στη συνολική αγορά γάλακτος στην Ελλάδα ανήλθε στο 6,3% ενώ για τη συνολική αγορά γαλακτοκομικών & ποτών ανήλθε στο 5,7% (στοιχεία 2013).

Όμιλος ATTICA σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες και τη Fortress Credit Corp για την αναδιάρθρωση δανεισμού (Απρίλιος 2014): η ATTICA ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις/διαπραγματεύσεις με τις δανείστριες τράπεζες καθώς και τη Fortress Credit Corp. Οι εν λόγω συζητήσεις/διαπραγματεύσεις αφενός δεν έχουν καταλήξει, αφετέρου οποιαδήποτε τυχόν συμφωνία τελεί υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των δανειστριών τραπεζών του Ομίλου. Στις εν λόγω συζητήσεις εξετάζεται μεταξύ άλλων προτεινόμενων εταιρικών πράξεων και η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, το ύψος του οποίου και ο χρονικός ορίζοντας έκδοσης αυτού και γενικότερα ο χρόνος ολοκλήρωσης οποιασδήποτε τυχόν συμφωνίας δεν δύνανται ακόμα να προσδιορισθούν.

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου της θυγατρικής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ (ΜΗΤΕΡΑ) (Μάιος 2014): ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 42 εκ. ευρώ της θυγατρικής εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ, για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της θυγατρικής. Με την εν λόγω έκδοση ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου δανεισμού του.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90