27/03/2014
Κέρδη 111,5 εκατ. η Εθνική Ασφαλιστική

 

Η Εθνική Ασφαλιστική παρουσίασε το 2013 κέρδη προ φόρων ύψους 111,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με 90,9 εκατ. ευρώ το 2012, συνεχίζοντας τη σταθερή και αυξανόμενη κερδοφορία προ απομειώσεων του Ομίλου, η οποία ξεκίνησε το 2011. Ο Όμιλος παρουσίασε αντίστοιχα κέρδη προ φόρων ύψους 111,9 εκατ. ευρώ, έναντι 92,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η παραγωγή διαμορφώθηκε για την εταιρεία στα 630,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2013 έναντι 639,3 εκατ. ευρώ το 2012. Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η παραγωγή διαμορφώθηκε σε 545,3 εκατ. ευρώ έναντι 617,0 εκατ. ευρώ το 2012. Οι αποζημιώσεις που κατέβαλε το 2013 η εταιρεία υπερβαίνουν τα 400 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία, έχοντας ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά 500 εκατ. ευρώ με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της 27ης Σεπτεμβρίου 2012 αποκαθιστώντας τις ζημίες που είχε υποστεί από τη συμμετοχή της στο PSI, συνέχισε να ενισχύει περαιτέρω τα κεφάλαιά της με τη σημαντική κερδοφορία της, τόσο κατά το 2012, όσο και κατά το 2013. Συγκεκριμένα, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά το 2013 σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 141,9 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κατά 116,8 εκατ. ευρώ στα κέρδη μετά τους φόρους της χρήσης και κατά 25,1 εκατ. ευρώ σε λοιπές μεταβολές που επηρέασαν απευθείας την καθαρή θέση, όπως καθαρές αποτιμήσεις του χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεών της. Η θετική πορεία των κερδών και η άνοδος της αξίας του χαρτοφυλακίου της εταιρείας είχαν ως αποτέλεσμα να παρουσιάσει πλεόνασμα περιθωρίου φερεγγυότητας ύψους 478,3 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τα απαιτούμενα κατά 5,3 φορές.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής και Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής της Εθνικής και του Ομίλου κ. Δημήτρης Δημόπουλος, δήλωσε: «Πέραν ενός ιδιαίτερα θετικού οικονομικού αποτελέσματος, που για δεύτερο έτος πέτυχε η Εθνική Ασφαλιστική, η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά που δοκιμάστηκε έντονα ως απόρροια της οικονομικής κρίσης. Με αναπροσαρμογή πολιτικών, με ταυτόχρονο εμπλουτισμό και ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών, η εταιρεία θα αντιμετωπίσει θετικά το μέλλον».

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90