03/03/2016
Eurobank: Μείωση ζημιών για τον όμιλο

 

Ζημιές μετά φόρων και προ εκτάκτων αποτελεσμάτων ύψους 1,18 δισ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος Eurobank από 1,22 δισ. ευρώ την αμέσως προηγουμένη χρήση, βελτιώνοντας την εικόνα των μεγεθών της.

Αξιοσημείωτο γεγονός του 2015 η θεαματική επιστροφή στην κερδοφορία για τις διεθνείς δραστηριότητες. Τα καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη ανήλθαν σε 67 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 182 εκατ. ευρώ το 2014.

«Οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα παραμένουν ιδιαίτερα αβέβαιες και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, επιβαρυνόμενες από τη χειροτέρευση του διεθνούς οικονομικού κλίματος» τόνισε σε γραπτή του δήλωση ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, πρόεδρος της Eurobank.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η παράταση των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, σε συνδυασμό με το μεγάλο θέμα του προσφυγικού κύματος, διατηρούν κλίμα ρευστότητας και υπονομεύουν τις προσπάθειες για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».

Ωστόσο πρόσθεσε πως «η ταχεία θετική αντιμετώπισή τους, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους, θα αποτελέσει σημείο καμπής για την ενίσχυση της σταθερότητας, τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων, ιδιαίτερα αναγκαίων για να καλύψουν το τεράστιο εγχώριο αποταμιευτικό και επενδυτικό κενό, και την έναρξη της συζήτησης για την περαιτέρω απομείωση του δημοσίου χρέους».

Ο κ. Καραμούζης υπογράμμισε πως «υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η ελληνική οικονομία έχει τις δυνατότητες να επιστρέψει μετά από έξι χρόνια σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μέσα στο 2016 και να αρχίσει να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, κάτι που είναι σήμερα αναγκαίος όρος για την παράλληλη κοινωνική και οικονομική ανόρθωση της χώρας».

Συμπλήρωσε δε ότι «η δρομολόγηση αυτών των εξελίξεων, με τρόπο ώστε να υπάρξουν το ταχύτερο ορατά σημάδια ανάκαμψης, αποτελεί ζωτική και επείγουσα ανάγκη, καθώς πολλαπλασιάζονται οι προκλήσεις τόσο στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον όσο και στη γεωγραφική μας περιοχή, με άμεση αποτύπωση στο εσωτερικό και ορατό τον πιθανό αντίκτυπο στην οικονομία».

Κατέληξε ότι «με πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας απέναντι στις εθνικές προκλήσεις, με συγκλίσεις και στοίχιση δυνάμεων σε μια στρατηγική εξόδου της χώρας από την κρίση, το 2016 μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη του ενάρετου κύκλου για την ελληνική οικονομία».

Από την πλευρά του ο κ. Φωκίωνας Καραβίας, διευθυνών σύμβουλος της Eurobank, τόνισε «παρά το αρνητικό περιβάλλον, οι επιδόσεις της Eurobank πείθουν για την ορθότητα του στρατηγικού μας σχεδιασμού, τον οποίο εφαρμόζουμε σταθερά και με επιταχυνόμενους ρυθμούς».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η βελτίωση των εσόδων από τόκους, η ανάκαμψη των προμηθειών και η αύξηση των καταθέσεων κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2015 ξεχωρίζουν ως τα κυριότερα θετικά στοιχεία των αποτελεσμάτων μας. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,8% σε συγκρίσιμη ετήσια βάση».

Σημείωσε την ισχυρή αύξηση των καταθέσεων τόσο σε επίπεδο τραπέζης όσο και ομίλου ενίσχυσε τη ρευστότητα και επέτρεψε τη σημαντική μείωση της εξάρτησης από το ευρωσύστημα και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης.

«Οι διεθνείς δραστηριότητες, που επέστρεψαν για πρώτη χρονιά σε κερδοφορία ύστερα από το 2011, αποδεικνύουν τις προοπτικές και τη δυνατότητά τους για ουσιαστική συμβολή στον ισολογισμό μας» υπογράμμισε ο κ. Καραβίας

Εξάλλου, για το 2016, σημείωσε ότι «βασικές μας προτεραιότητες παραμένουν αφενός η ενεργητική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εκμεταλλευόμενοι την περαιτέρω βελτίωση της εσωτερικής μας υποδομής αλλά και σημαντικές αλλαγές που έχουν ήδη γίνει ή αναμένονται στο θεσμικό πλαίσιο, με στόχο τη σημαντική μείωση του ύψους τους σε ορατό βάθος χρόνου, η επάνοδος των καταθέσεων, η χρηματοδότηση νέων υγιών επιχειρηματικών σχεδίων, αλλά και ο περαιτέρω έλεγχος του κόστους».

Σε σχέση με τα capitals controls, «παρ' ότι η παράταση του καθεστώτος των capital controls στην Ελλάδα αλλά κυρίως η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση του προγράμματος δρουν ανασταλτικά στην οικονομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα, κεντρικός μας στόχος παραμένει η επιστροφή στην κερδοφορία μέσα στο τρέχον έτος, μέσω περαιτέρω αύξησης των εσόδων προ προβλέψεων, σημαντικού περιορισμού των προβλέψεων και ενίσχυση της κερδοφορίας των διεθνών μας δραστηριοτήτων».

Τα στοιχεία του δ΄ τρίμηνου

Το Δ΄ τρίμηνο 2015 αποτέλεσε μια περίοδο θετικών εξελίξεων για τη Eurobank, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας κατά €2,0δισ., με αποκλειστική συμμετοχή κεφαλαίων από την αγορά, ενώ παράλληλα σημειώθηκε σημαντική εισροή καταθέσεων, η οποία συνετέλεσε στη μείωση της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θωρακίζει ακόμα περισσότερο την κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας, καθώς ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (Phased-in CET1 - Basel III) διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και ανέρχεται σε 17,0% επί του σταθμισμένου ενεργητού στο τέλος του 2015, από 12,1% το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Παράλληλα, σημαντική αύξηση κατά €643εκ. κατέγραψαν οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα, ενώ σε επίπεδο Ομίλου η αύξηση ανήλθε συνολικά σε €1,4δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα και της προσέλκυσης νέων καταθέσεων στο εξωτερικό. H αύξηση των καταθέσεων και η διενέργεια συμφωνιών Repos στη διατραπεζική αγορά συνετέλεσαν στη μείωση της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα σε €24,3δισ. στο τέλος Φεβρουαρίου 2016, από €31,6δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα ανήλθαν σε €206εκ., το Δ΄ τρίμηνο, από €164εκ. το Γ΄ τρίμηνο, λόγω των επιχειρηματικών δανείων, ενώ τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε €235εκ., από €166εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2015.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αποτελούσαν το 35,2% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος Δεκεμβρίου 2015, από 35,0% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 64,8% στο τέλος Δεκεμβρίου.

Σε λειτουργικό επίπεδο, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €375εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα κυρίως της περαιτέρω μείωσης του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 17 μονάδες βάσης στο σύνολο του χαρτοφυλακίου έναντι του Γ΄ τριμήνου 2015. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε σε 2,09% το Δ΄ τρίμηνο από 1,99% το Γ΄ τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανέκαμψαν από τα χαμηλά του Γ΄ τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε €62εκ. το Δ΄ τρίμηνο, λόγω υψηλότερων εσόδων από τις χορηγήσεις, τη διαχείριση περιουσίας και τις εργασίες του δικτύου καταστημάτων.

Τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 7,2% έναντι του Γ΄ τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε €437εκ., ενώ τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 6,9% σε €430εκ., καθώς τα χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα ήταν αρνητικά κατά €8εκ., έναντι κερδών €54εκ. το Γ΄ τρίμηνο.

Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 5,8% σε συγκρίσιμη βάση το 2015 και διαμορφώθηκαν σε €975εκ. Πιο αναλυτικά, οι δαπάνες προσωπικού υποχώρησαν κατά 5,5% σε €529εκ., τα διοικητικά έξοδα κατά 3,8% σε €363εκ. και οι αποσβέσεις παγίων κατά 15,7% σε €83εκ.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε €188εκ.3 το Δ΄ τρίμηνο, σε σχέση με €166εκ. το Γ΄ τρίμηνο, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν σε €181εκ.3, από €219εκ. το Γ΄ τρίμηνο, λόγω ζημιών από τα χρηματοοικονομικά έσοδα.

Οι προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων ενισχύθηκαν περαιτέρω σε €271εκ. το Δ΄ τρίμηνο, από €256εκ. το Γ΄ τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 17,7% και διαμορφώθηκαν σε €2,665εκ. το 2015, από €2.264εκ. το 2014, αποτελώντας το 6,50% των χορηγήσεων. Οι υψηλές προβλέψεις επιβάρυναν το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε -€175εκ. το Δ΄ τρίμηνο και -€1,2δισ. το 2015.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό κατέγραψαν αξιοσημείωτες επιδόσεις, καθώς για πρώτη φορά μετά το 2011 επιτεύχθησαν κέρδη σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, τα καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη διαμορφώθηκαν σε €67εκ. το 2015, έναντι ζημιών ύψους €182εκ. το 2014, με τα κέρδη το Δ΄ τρίμηνο να ανέρχονται σε €15εκ.

Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) για τον Όμιλο παρέμειναν στα επίπεδα του εννεαμήνου 2015 και διαμορφώθηκαν σε €51,7δισ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά ανήλθαν σε €26,8δισ. και €24,8δισ. αντίστοιχα στο τέλος του 2015. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 126,9%, από 133,0% το εννεάμηνο 2015.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90