Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
18/11/2013
Πολ. 1236/18.10.2013, Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και του β' εδαφίου της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. Πολ. 1159/ 2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β')

Πολ. 1236/18.10.2013

(ΦΕΚ Β' 2693/22-10-2013)

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 8α του άρθρου 82 του ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α'), όπως ισχύουν, καθώς και το αριθ. 1709ΕΞ/23.09.2013 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

2. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. Πολ.1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β'), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. Πολ.1086/30.3.2012 (Φ.Ε.Κ. 1101 Β') «Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της Πολ. 1159/22.07.2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 1657) καθώς και παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης».

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. Πολ. 1168/31.7.2012 (Φ.Ε.Κ. 2276 Β') «Παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. Πολ. 1159/2011 για τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις θυγατρικές αυτών που έχουν λάβει για την περίοδο 01.01.2011-31.012.2011 παράταση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α'), όπως ισχύουν.

6. Την υπ' αριθ. Δ6Α 113310621.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 2187 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' και Β' Τάξεως», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. Δ6Α 1148245/31.10.2011 (Φ.Ε.Κ. 2569 Β') και Δ6Α 1166057/30.11.2011 (Φ.Ε.Κ. 2785 Β') όμοιες.

7. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών υπ' αριθ. Δ6Α 1131253/20.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 2111 Β'), Δ6Α 1133062/21.9.2011 (Φ.Ε.Κ.2241 Β'), Δ6Α 1159129/21.11.2011 (Φ.Ε.Κ. 2739 Β'), Δ6Α1133220/24.02.2012 (Φ.Ε.Κ. 465 Β'), Δ6Α 1130258/20.09.2012 (Φ.Ε.Κ. 2552 Β'), Δ6Α 1144678/19.10.2012 (Φ.Ε.Κ. 2828 Β'), Δ6Α 1144680/19.10.2012 (Φ.Ε.Κ. 2828 Β'), Δ6Α 1004645/10.01.2013 (Φ.Ε.Κ. 22 Β') και Δ6Α 1044519/12.03.2013 (Φ.Ε.Κ. 567 Β'), περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ.

8. Την υπ' αριθ. Δ6Α 1092694/6.6.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 1404 Β') με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. Δ6Α 1133106/21.9.2011 και ισχύει.

9. Την υπ' αριθ. 44760/1362/24.10.2011 (Φ.Ε.Κ. 2409 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

10. Την υπ' αριθ. Δ6Α 1015213/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ.130 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργού Οικονομικών».

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

Αποφασίζουμε:

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. Πολ. 1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται, για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που έληξαν έως και την 31.03.2012, έως και την 30/4/2014. Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 31.03.2012 οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται και ολοκληρώνονται σε διάστημα δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία».

 

2. Το β' εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. Πολ. 1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ως άνω έλεγχοι, για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που έληξαν έως και την 31.03.2012 ολοκληρώνονται μέχρι την 30/4/2014. Μετά την ημερομηνία αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται περαιωμένη η συγκεκριμένη χρήση και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση στοιχείων ή ενδείξεων για παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 της παρούσας και οι οποίες δεν εντοπίστηκαν από το διενεργηθέντα έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης. Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 31.03.2012, σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται περαιωμένη η συγκεκριμένη χρήση και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση στοιχείων ή ενδείξεων για παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 της παρούσας και οι οποίες δεν εντοπίστηκαν από το διενεργηθέντα έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης».

 

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. Πολ. 1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β') ισχύουν ως έχουν.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2013

 

Πηγή:


efm_728x90