Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
14/03/2014
Άρθρο: Τι αλλάζει από 01/01/2014. Τα βασικότερα σημεία.. (νόμοι 4172/2013, 4174/2013, 4093/2012)

 

Παναγιώτης Κανέλλος - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

Λογιστής-Φοροτεχνικός Α' Τάξης

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Ποικίλες είναι οι αλλαγές που μας έχει φέρει το νέο έτος με βασικές διατάξεις νόμων να τίθενται σε ισχύ και να αλλάζουν αρκετές από τις παγιωμένες πρακτικές πολλών ετών.

Συγκεκριμένα, οι βασικότερες αλλαγές που έφεραν οι νόμοι 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) και 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.) είναι οι ακόλουθες:

Πρόσθετα βιβλία

Φορτωτικές

Αποδείξεις δαπανών

Αυτοπαράδοση - Ιδιοχρησιμοποίηση

Έκδοση τιμολογίων

Δελτίο αποστολής

Συγκεντρωτικές καταστάσεις

Φορολογική κατοικία

Αμοιβές μελών Δ.Σ.

Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες

Αποσβέσεις - Προβλέψεις

Κέρδη από Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Ιδιόχρηση, Υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων

Υπεραξία μεταβίβασης τίτλων

Αποθεματικά - αποδείξεις

Φορολογία ακινήτων

Μεταβίβαση ακινήτων

Φορολογική ενημερότητα

Πρόστιμα - Καταβολή φόρων

Διασφαλιστικά μέτρα φοροδιαφυγής

 

 

Πηγή: Παναγιώτης Κανέλλος - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90