Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
03/02/2014
Πολ. 1038/31.1.2014, Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 του Ν.4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 222/Α’/12.11.2012).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’/26.7.2013) περί υποχρέωσης υποβολής πληροφοριακών στοιχείων από ορισμένα πρόσωπα σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές με φορολογουμένους.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1015213/Δ6Α/ΕΞ2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β’) απόφασης του υπουργού Οικονομικών και του υφυπουργού Οικονομικών περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 1196756/Δ6Α/ΕΞ 2013(ΦΕΚ 3317/Β’) απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υφυπουργού Οικονομικών.

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α’) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

5. Την ΠΟΛ.1013/7.1.2014 απόφαση του ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 32/Β’) για την υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

6. Την υποχρέωση των εκμισθωτών ακίνητης περιουσίας να υποβάλλουν δήλωση των πληροφοριακών στοιχείων των μισθώσεων που συνάπτονται από 1.1.2014 και μετά ή έχουν συναφθεί προγενέστερα και δεν έχουν υποβληθεί στην ΔΟΥ, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνεται μέχρι 28.2.2014 η προθεσμία υποβολής των έγγραφων αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων που συντάχθηκαν από 1.12.2013 μέχρι και 31.12.2013, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης της μίσθωσης και δεν έχουν κατατεθεί στη ΔΟΥ. Μέχρι την ίδια ημερομηνία υποβάλλονται χωρίς την επιβολή προστίμου και οι έγγραφες αρχικές ή τροποποιητικές μισθώσεις που συντάχθηκαν πριν την 1.12.2013, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης της μίσθωσης και δεν έχουν κατατεθεί στη ΔΟΥ.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

Πηγή:


efm_728x90