Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
15/10/2015
Αρ.Πρωτ.:ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1127550/2.10.2015, «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού»

 

Κοινοποίηση διατάξεων της Κ.Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/ 229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ Β΄ 1801/20-08-2015) «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού»

 

Με το παρόν κοινοποιείται η αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/ 229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ Β΄ 1801/20.08.2015) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Οικονομικών, με θέμα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της υπόψη Κοινής Απόφασης, από τη δημοσίευση της αντικαθίσταται κάθε διάταξη της υπουργικής απόφασης 62038/2005 (ΦΕΚ Β΄/1983/30-12-2005) και της κοινής υπουργικής απόφασης 1073215/353/0015 (ΦΕΚ Β΄/1610/5-8-2009) που καλύπτεται από την υπόψη απόφαση και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

Τέλος, δεδομένου ότι οι κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προβλέπεται να εφοδιαστούν με ειδικούς κωδικούς αριθμούς από τις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α., προκειμένου να έχουν άμεση πρόσβαση στο Επιμέρους Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., για τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων των διατεθειμένων εισιτηρίων, ο Προϊστάμενος να ορίσει αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Αικατερίνη Σαββαίδου

 

Πηγή:


efm_728x90