Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
13/10/2015
Αρ.Πρωτ.:ΔΤΔ Α5021516/30.9.2015, Έκδοση της Άδειας παράδοσης και βεβαίωση-είσπραξη των οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων (ΔΕΤΕ) στο νέο περιβάλλον των ηλεκτρονικών πληρωμών

 

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. Δ19Α 5041357/28-11-2013 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet». β) Η αριθμ. ΔΤΔΔ 5014582/3-7-2015 ΕΔΥΟ «Διενέργεια ηλεκτρονικών εισπράξεων και πληρωμών»

Με την ανωτέρω (α) σχετική ΕΔΥΟ δόθηκαν οδηγίες με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet, και ειδικότερα για την άδεια παράδοσης η οποία είναι ξεχωριστό έντυπο από το Αποδεικτικό Είσπραξης ότι εκτυπώνεται από το Τελωνείο με την ανάκτηση της διασάφησης εισαγωγής σε ένα αντίτυπο, σφραγίζεται από το Τελωνείο και παραδίδεται στο διασαφιστή ή στο νόμιμο αντιπρόσωπό του. Η παραλαβή δε των εμπορευμάτων από κάθε είδους αποθήκη σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται με την προσκόμιση, από το διασαφιστή, της άδειας παράδοσης, στον διαχειριστή της αποθήκης.

Μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής των ηλεκτρονικών πληρωμών του ICISnet, σύμφωνα με την ανωτέρω (β) σχετική ΕΔΥΟ, προέκυψε η ανάγκη αναθεώρησης των ανωτέρω οδηγιών με γνώμονα τη μετάβαση σε μια πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των συναλλασσομένων στο τελωνείο για την παραλαβή της άδειας παράδοσης.

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις δυνατότητες που παρέχονται από το ICISnet στην παρούσα φάση κι αφετέρου τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης παραλαβής εμπορευμάτων παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, μέχρι την οριστική επίλυση όλων των απαιτούμενων μηχανογραφικών προσαρμογών στο ICISnet:

Α. Έκδοση της `Αδειας παράδοσης

Περίπτωση 1η

Συνήθης διαδικασία εισαγωγής - παραλαβή εμπορευμάτων από «ιδιωτική» αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακής αποταμίευσης

Στην περίπτωση παραλαβής εμπορευμάτων από αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης που λειτουργούν σύμφωνα με την Τ5211/405/Α0019/19-12-2002 «Προσωρινή εναπόθεση σε αποθήκες ή χώρους των εισαγωγέων ή παραληπτών των εμπορευμάτων» ΕΔΥΟ ή αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Γ ή Ε΄, χωρίς τη μεσολάβηση «τρίτου» διαχειριστή αποθήκης, όπου ο συναλλασσόμενος παραλαμβάνει τα εμπορεύματα σε δικό του χώρο, η απελευθέρωση των εμπορευμάτων θα γίνεται με τη λήψη των ακόλουθων μηνυμάτων τα οποία και επέχουν θέση άδειας παράδοσης:

α) με τη λήψη του μηνύματος ID29A (από το διασαφιστή) εφόσον η πληρωμή γίνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας του τελωνείου ή

β) με τη λήψη του μηνύματος αλλαγής status ID80 (το παραστατικό από «υπό πληρωμή» μεταβαίνει σε «υπό απελευθέρωση») που αποστέλλεται αυτόματα στο διασαφιστή μετά την ηλεκτρονική πληρωμή, στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται εκτός ωραρίου λειτουργίας του Τελωνείου. Στη συνέχεια, με τη λειτουργία του Τελωνείου, το παραστατικό οριστικοποιείται και αποστέλλεται στο συναλλασσόμενο το μήνυμα ID29A.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η εκτύπωση της `Αδειας Παράδοσης και η φύλαξή της στο αρχείο του Τελωνείου.

Περίπτωση 2η

Συνήθης διαδικασία εισαγωγής - ανάλωση από δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Α΄, Β΄ ή ΣΤ΄

Στις περιπτώσεις αυτές θα εκτυπώνεται η άδεια παράδοσης από το τελωνείο και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email του συναλλασσόμενου (εισαγωγέα) με κοινοποίηση στο email του διαχειριστή της αποθήκης που δηλώνεται στη θέση 30 και στη 49 του ΕΔΕ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται με fax στο συναλλασσόμενο. Ο διαχειριστής της αποθήκης θα τηρεί στο αρχείο του τις άδειες για τα εμπορεύματα που παρέδωσε, ώστε να είναι διαθέσιμες σε εκ των υστέρων έλεγχο.

Περίπτωση 3η

Απλουστευμένες διαδικασίες με χρήση απλουστευμένης διασάφησης κατόπιν άδειας -προσκόμιση των εμπορευμάτων στο Τελωνείο

(υποβολή διασαφήσεων τύπου C & Y)

Με σκοπό τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων που κάνουν χρήση απλουστευμένων διαδικασιών και ειδικότερα απλουστευμένης διασάφησης τύπου C στην εισαγωγή εμπορευμάτων, ο κάτοχος της άδειας θα εκτυπώνει το μήνυμα Ι029Α «Εισαγωγή επιτρέπεται» και θα το προσκομίζει στον αποθηκάριο προκειμένου να παραλάβει τα εμπορεύματά του.

Περίπτωση 4η

Συνήθης διαδικασία εισαγωγής - παραλαβή από Ελεύθερη Ζώνη

Στην περίπτωση παραλαβής εμπορευμάτων από Ελεύθερη Ζώνη, και προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλασσόμενοι, το τελωνείο θα αποστέλλει ηλεκτρονικά την άδεια Παράδοσης (ως αρχείο pdf, μέσα από την ενέργεια «Εκτύπωση `Αδειας Παράδοσης») με email σε ένα κεντρικό email διαχείρισης που θα οριστεί για το σκοπό αυτό από τον εκάστοτε διαχειριστή της Ελεύθερης Ζώνης, κατόπιν συμφωνίας με το τελωνείο.

Στη συνέχεια το MRN της `Αδειας Παράδοσης θα καταχωρείται στο βιβλίο λογιστικής αποθήκης που τηρείται μηχανογραφικά από το διαχειριστή της Ζώνης και θα εκτυπώνεται μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται για την έξοδο των εμπορευμάτων από την Πύλη της Ελ. Ζώνης, (όπου δεν υπάρχει τερματικό συνδεδεμένο με το κεντρικό τους σύστημα).

Στις ελεύθερες ζώνες όπου είναι εγκατεστημένες περισσότερες επιχειρήσεις στις οποίες έχει δοθεί έγκριση να δραστηριοποιούνται εντός της ελ. ζώνης (πχ. λιμάνι Θεσσαλονίκης), το τελωνείο αποστέλλει την άδεια παράδοσης ηλεκτρονικά με την προαναφερόμενη διαδικασία στο email του φορέα που διαχειρίζεται τα εμπορεύματα που αναφέρονται στη διασάφηση. Για το σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει διάκριση επί της διασάφησης, είτε με αντίστοιχους κωδικούς στη θέση 30 Τόπος εμπορευμάτων είτε με την προσθήκη διακριτικού αναγνωριστικού στο ΑΚΛΑ που δηλώνεται στη θέση της 40 της διασάφησης. Το τελωνείο ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης είναι αρμόδιο στη συγκεκριμένη περίπτωση να καθορίσει τις σχετικές λεπτομέρειες συμπλήρωσης της διασάφησης, ώστε να αποστέλλεται ορθά η άδεια παράδοσης. Γι΄ αυτές τις περιπτώσεις και προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η ηλεκτρονική αποστολή καθίσταται υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου 2015.

Περίπτωση 5η

Συνήθης διαδικασία εισαγωγής - παραλαβή εμπορευμάτων από «Δημόσια» Αποθήκη Προσωρινής Εναπόθεσης

Στην περίπτωση παραλαβής εμπορευμάτων από αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης που λειτουργούν υπό τη διαχείριση άλλων πλην των τελωνειακών αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων, σύμφωνα με την Τ6525/421/Α0019/29-12-2000 ΑΥΟ, και μέχρι την υλοποίηση των απαιτούμενων μηχανογραφικών προσαρμογών για τη διασύνδεση των αποθηκών με το ICISnet, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης από το Τελωνείο και άμεσης αποστολής της `Αδειας Παράδοσης στο συναλλασσόμενο, είτε με e-mail είτε με fax, με κοινοποίηση στο διαχειριστή της αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης που δηλώνεται στη θέση 30 και στη θέση 49 του ΕΔΕ.

Η αποδοχή της ανωτέρω ρύθμισης αξιολογείται κατά περίπτωση από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου με γνώμονα τη διευκόλυνση του εμπορίου και με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται δυσανάλογος διοικητικός φόρτος σε επίπεδο καθημερινών συναλλαγών για το τελωνείο με συνεπακόλουθες σοβαρές καθυστερήσεις στην παράδοση των εμπορευμάτων.

Β. Βεβαίωση-είσπραξη των οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων (ΔΕΤΕ)

Όσον αφορά στην επιβολή οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων ΔΕΤΕ στις περιπτώσεις τελωνισμού εμπ/των εκτός ωραρίου λειτουργίας του Τελωνείου ή εκτός τελωνειακού καταστήματος κατόπιν αίτησης του συναλλασσομένου (άρθρο 5 του ΕΤΚ) θα τηρείται η ακόλουθη ηλεκτρονική διαδικασία:

α) Υποβολή αίτησης στο αρμόδιο τελωνείο από το συναλλασσόμενο με δυνατότητα αποστολής με email ή fax, προκειμένου το τελωνείο να αξιολογήσει το αίτημα (ως συνημμένο Υπόδειγμα).

β) Παράδοση της αίτησης με την έγκριση ή μη του αιτήματος στο συναλλασσόμενο ή αποστολή της με email (σκαναρισμένη) ή fax.

γ) Εφόσον εγκριθεί το αίτημα, με την ηλεκτρονική υποβολή του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής θα συμπληρώνεται η θέση 44.1 της διασάφησης με τον αριθμό της αίτησης (Κωδ. επισυναπτομένου εγγράφου 1993 «Αίτηση-Έγκριση ΔΕΤΕ») και θα υποβάλλεται η αίτηση (επί της οποίας έχει δοθεί η έγκριση του τελωνείου) ηλεκτρονικά από το συναλλασσόμενο μέσω της λειτουργικής περιοχής «Ενέργειες/Αίτηση με συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα/Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων».

δ) Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος τελωνισμού που δρομολογεί τα παραστατικά, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της ανάλυσης κινδύνου, θα συμπληρώνει στη θέση 47 «Υπολογισμός των επιβαρύνσεων» της διασάφησης τον κωδικό 642 «Εισπράξεις από αιτήσεις ΔΕΤΕ» με το ποσό των σχετικών επιβαρύνσεων, οι οποίες θα αποτυπώνονται και στο αποδεικτικό είσπραξης.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (α.α.)

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕΤΕ

 

Πηγή:


efm_728x90