Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
13/10/2015
Αρ.Πρωτ.: 61191/4921/9.10.2015, Διαδικασία διενέργειας στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη της ΓΓΠΣ

 

Δεδομένης της αντικειμενικής αδυναμίας πρόσβασης στην εφαρμογή του «e-Παράβολο» αύριο 10 Οκτωβρίου 2015 (ημέρα Σάββατο), καθώς και στις 7 και 14 Νοεμβρίου 2015 (ημέρες Σάββατο), λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαδικασία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου εκπρόθεσμων οχημάτων κατά τις προαναφερόμενες ημέρες:

α) Ο τεχνικός έλεγχος θα διενεργείται χωρίς την έκδοση-πληρωμή-δέσμευση του προβλεπόμενου ηλεκτρονικού παραβόλου, ενώ ο πολίτης θα καταβάλλει στο ιδιωτικό ΚΤΕΟ το αντίστοιχο αντίτιμο. Σε περίπτωση που ο πολίτης έχει ήδη εκδώσει και πληρώσει το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό παράβολο, τότε ο τεχνικός έλεγχος θα διενεργείται χωρίς να πραγματοποιηθεί η δέσμευση του παραβόλου.

β) Στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ που εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου, θα αναγράφεται μόνο το ποσό του ηλεκτρονικού παραβόλου και όχι ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός που χορηγείται μέσω της εφαρμογής του «e-Παράβολο», ακόμη και στην περίπτωση που το παράβολο έχει εκδοθεί και πληρωθεί από τον ίδιο τον πολίτη. Επιπλέον, θα αναγράφεται η φράση «Δεν αναγράφεται ο ψηφιακός κωδικός του παραβόλου βάσει της αριθμ. οικ. 61191/4921/9-10-2015 εγκυκλίου του ΥΠΥΜΕΔΙ». Επίσης, δεν θα αποστέλλονται στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου μας τα αρχεία τύπου xml με τα δεδομένα των τεχνικών ελέγχων εκπρόθεσμων οχημάτων.

γ) Την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από τις αναφερόμενες ημερομηνίες, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ θα πρέπει να αποστείλουν, στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου μας, το σύνολο των αρχείων xml με τα δεδομένα των εκπρόθεσμων τεχνικών ελέγχων που διενεργήθηκαν τις αναφερόμενες ημερομηνίες, στα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται το ποσό και ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός των αντίστοιχων ηλεκτρονικών παραβόλων που προηγουμένως θα πρέπει να έχουν εκδοθεί-πληρωθεί-δεσμευθεί.

δ) Εξυπακούεται ότι τις αναφερόμενες ημέρες είναι δυνατή η χρήση ειδικών εντύπων παραβόλων, εφόσον το ΚΤΕΟ έχει διαθέσιμο απόθεμα.

ε) Τέλος, επισημαίνεται ότι εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η εφαρμογή του «e-Παράβολο» λειτουργήσει κάποια από τις αναφερόμενες ημερομηνίες, τότε η παρούσα εγκύκλιος δεν έχει εφαρμογή.

 

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Γ. Αχπατζίδου

 

Πηγή:


efm_728x90