Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
01/10/2015
Αρ.Πρωτ.: Οικ. 59057/30.9.2015, Παράταση της πρώτης καταληκτικής προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 18Α του Ν. 3446/2006 (Α΄49) όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαράγραφο Δ.8. «Ρύθμιση του Ν. 3446/2006 (Α΄ 49)» της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β΄ του Ν. 433

 

Σχετ.: α. Η υποπαράγραφος Δ.8. «Ρύθμιση του Ν. 3446/2006 (Α΄ 49)» της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β΄ του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», β. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 50818/4228/18-08-2015 εγκύκλιος της Γ.Γ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα «Δημοσίευση νόμου 4336/2015 με προσθήκη άρθρου 18Α «Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) μηνών», στο Ν. 3446/2006»

Σε συνέχεια της θέσης σε ισχύ της ανωτέρω α΄ σχετικής διάταξης, για την εφαρμογή της οποίας είχαν παρασχεθεί οδηγίες με την ανωτέρω β΄ σχετική εγκύκλιο και λαμβάνοντας υπόψη:

- την ανάγκη διασφάλισης της εξυπηρέτησης από τα ΚΤΕΟ της χώρας των ιδιοκτητών οχημάτων που οφείλουν να προσκομίσουν αυτά έως και τις 30-09-2015 για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου στα πλαίσια υπαγωγής στην ευνοϊκή ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 18Α «Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) μηνών» του Ν. 3446/2006 (Α΄49) όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαράγραφο Δ.8. «Ρύθμιση του Ν. 3446/2006 (Α΄ 49)» της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β΄ του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94)

- την ανάγκη για αποφυγή, κατά το δυνατό, προβλημάτων λόγω συνωστισμού οχημάτων στην εύρυθμη λειτουργία των ΚΤΕΟ

σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Η πρώτη εκ των τριών καταληκτικών ημερομηνιών της παρ. 1 του άρθρου 18Α του Ν. 3446/2006 (Α΄49), ήτοι η 30η Σεπτεμβρίου 2015, μέχρι την οποία δύνανται, στα πλαίσια υπαγωγής στην ευνοϊκή ρύθμιση περί καταβολής μειωμένου πρόσθετου ειδικού τέλους της προαναφερθείσας διάταξης, να προσκομίζονται σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου είχε παρέλθει έως τις 30-06-2014, θα μετατεθεί με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου την 20-10-2015. Η πράξη θα έχει ισχύ από 01-10-2015.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ

Πηγή:


efm_728x90