Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
01/10/2015
Αρ.Πρωτ.: 45/29.9.2015, Ερωτήματα

 

Σχετικά: Επιστολή σας, με α.π. 2864/Φ.315/12-08-2015 και α.π ΕΣ 376/20-08-2015

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σας γνωρίζουμε ότι η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας έχει ως εξής:

1° ερώτημα

α) Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3419/2005 η λύση της εταιρείας, επέρχεται με την καταχώριση της απόφασης των εταίρων ή της σχετικής διοικητικής πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ..1

β) Σύμφωνα με το άρθρο 268 του Ν. 4072/2012 «αν σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση».

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας «με την διάλυση της εταιρείας ακολουθεί εκκαθάριση αυτής. Εκκαθαριστές διορίζονται όλοι οι εταίροι οι οποίοι ενεργούν από κοινού. Κατά την εκκαθάριση ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας εξοφλούνται τα προς τρίτους χρέη αυτής, αποδίδονται οι ταμειακές εισφορές των εταίρων σύμφωνα με τα ποσοστά της συμμετοχής τους».

δ) Τέλος, σύμφωνα με την Α.Π. 68293/24-6-2015 εγκύκλιο της Υπηρεσία μας «Παροχή Οδηγιών 8ι Διευκρινήσεων αναφορικά με τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ εταιρειών»: «Όταν μία προσωπική εταιρεία (ΟΕ, EE) έχει λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση οι εκκαθαριστές της συντάσσουν ισολογισμό έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης και η εταιρεία διαγράφεται από το ΓΕΜΗ μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, διαδικασία η οποία περιγράφεται στο όρθρο 26822 του Ν. 4072/2012. Δεδομένου λοιπόν ότι οι εκκαθαριστές της προσωπικής εταιρείας οφείλουν να συντάσσουν ισολογισμό πέρατος εκκαθάρισης, καθίσταται σοφές ότι προκειμένου να γίνει η διαγραφή της εταιρείας από το ΓΕΜΗ οι εκκαθαριστές οφείλουν να προσκομίσουν στην αρμόδια ΥΓΕΜΗ τον ισολογισμό πέρατος εκκαθάρισης, ο οποίος καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ, οπότε η εταιρεία διαγράφεται και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση».

ε) Σύμφωνα με το από 6-7-2015 διαλυτικό συμφωνητικό που κατέθεσε η εταιρεία «............................... Ο.Ε.» στην ΥΓΕΜΗ, η εταιρεία τίθεται σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης, δεδομένου ότι στο εν λόγω συμφωνητικό εμπεριέχεται και ο Ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω:

1. Προκειμένου να διαγραφεί η εταιρεία από το Γ.Ε.ΜΗ. θα έπρεπε να είχε προσκομιστεί και καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο Ισολογισμός Πέρατος Εκκαθάρισης. Εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, εσφαλμένα η αρμόδια ΥΓΕΜΗ προέβη στην διαγραφή της εταιρείας. Οπότε, η ΥΓΕΜΗ θα πρέπει, άμεσα, να προβεί σε διόρθωση καταχώρισης βάσει των οριζομένων στα άρθρα 9 και 11 του Ν. 3419/2005 , αλλαγή της κατάστασης της εταιρείας από «διαγραφή» σε «υπό εκκαθάριση» και έκδοση νέας ανακοίνωσης προς αντικατάσταση της εσφαλμένης με ΑΠ Φ.315/2654/3-8-2015.

2. Εφόσον η εταιρεία βρίσκεται ακόμη σε καθεστώς εκκαθάρισης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία της διανομής της εταιρικής περιουσίας, είναι αποδεκτό από τη νομολογία ότι η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει, κατ΄ αναλογία με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/1920 και στο άρθρο 15 του Ν 3419/2015 .

2° ερώτημα

Σας γνωρίζουμε 1) ότι η καταχώριση που έγινε από την Υπηρεσία σας και αφορά στο εν λόγω υποκατάστημα είναι ορθή και δεν χρήζει οποιαδήποτε διόρθωσης και 2) ότι για το εταιρικό δίκαιο η εν λόγω οντότητα αποτελεί υποκατάστημα αλλοδαπής και όχι ημεδαπής εταιρείας. Η φορολογική αντιμετώπιση των υποκαταστημάτων αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο, το οποίο αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ΔΟΥ και όχι τις ΥΓΕΜΗ.

3° ερώτημα

Επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών το 2014 και εκ παραδρομής δεν ενημέρωσαν την ΥΓΕΜΗ, δεν είναι υπόχρεοι πληρωμής του τέλους τήρησης μερίδας. Το εν λόγω τέλος είναι ετήσιο και για το 2015, οπότε και άρχεται η ισχύς του, αφορά μόνο τις ενεργές για το 2015 επιχειρήσεις.

1 `Αρθρο 15

Αποτελέσματα της καταχώρησης

«1. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επέρχονται, ως προς τις ομόρρυθμες εταιρείες, τις ετερόρρυθμες εταιρείες (απλές ή κατά μετοχές), τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισμούς, τις εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους υπόχρεους που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα ακόλουθα αποτελέσματα: α.... ε. Επέρχεται η λύση, μετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

2 Το Αρθρο 268 «Στάδιο εκκαθάρισης» του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄) έχει ως εξής:

«1. Αν σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Τα ονόματα και η κατοικία των εκκαθαριστών εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης εκκαθαριστή.

3. Οι εκκαθαριστές υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση».

4. Κατά την έναρξη και την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές συντάσσουν ισολογισμό.

5. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης η εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας παραδίδονται προς φύλαξη σε έναν από τους εταίρους ή σε τρίτο. Σε περίπτωση διαφωνίας ο εταίρος ή ο τρίτος ορίζεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.»

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Σφακιανάκης

 

Πηγή:


efm_728x90