Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
01/10/2015
Αρ.Πρωτ.: 459/29.9.2015, Εκούσια Αποχώρηση εταίρου IKE

 

Σχετικά: Επιστολή σας, αρ. πρωτ. 14937/08-09-2015 και α.π ΕΣ 417/15-09-2015

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, με την οποία ζητάτε να σας ενημερώσουμε «αναφορικό με την έξοδο εταίρου IKE (...) ποιο διαδικασία ακολουθείται και ποιες καταχωρίσεις απαιτούνται στο ΓΕΜΗ», σας γνωρίζουμε ότι η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

1. Η έξοδος εταίρου IKE ρυθμίζεται αναλυτικά από την διάταξη του άρθρου 921 του N. 4072/2012 . Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι για να εξέλθει εταίρος απαιτείται αίτηση του προς το δικαστήριο με την επίκληση σπουδαίου λόγου, εκτός αν στο καταστατικό προβλέπονται και άλλες προϋποθέσεις για την έξοδο εταίρου.

2. Για τη συγκεκριμένη εταιρεία, στην οποία αφορά το αίτημα σας, προκειμένου να γίνει έξοδος εταίρου με εξώδικη δήλωση και όχι με δικαστική απόφαση, θα πρέπει κάτι τέτοιο να προβλέπεται από το καταστατικό. Εάν κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό. Εάν αντιθέτως κάτι τέτοιο προβλέπεται, θα πρέπει να γίνει ακριβώς βάσει των προϋποθέσεων του καταστατικού (αν π.χ. το καταστατικό απαιτεί προϋποθέτει εξώδικη δήλωση, τότε αυτή απαιτείται. Αν αποδέχεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τότε αρκεί αυτό).

3. Όσον αφορά τις καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ, πέραν όσον περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 4 του ως άνω άρθρου, και αυτές εξαρτώνται από τις προβλέψεις του καταστατικού. Αν δηλ. δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στο καταστατικό, τότε απαιτείται δικαστική απόφαση η οποία καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ βάσει των οριζομένων στο Ν. 3419/2005. Αν υπάρχουν, τότε το τι θα καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ εξαρτάται από τις συγκεκριμένες αυτές ρυθμίσεις.

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Σφακιανάκης

1 Συγκεκριμένα, στο άρθρο 92 «Έξοδος εταίρου» του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄) προβλέπεται ότι:

«1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτηση του.

2. Το καταστατικό μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις για το δικαίωμα των εταίρων να εξέλθουν της εταιρείας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Μπορεί επίσης να προβλέπει την έξοδο εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές με δήλωση της εταιρείας, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4.

4. Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώριση στο ΓΕ.Μ.Η. Μπορεί όμως, να ορίζεται στο καταστατικό ότι σε περίπτωση εξόδου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.»

 

Πηγή:


efm_728x90