Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
01/10/2015
Αρ.Πρωτ.: 460/29.9.2015, Λήξη διάρκειας και αναβίωση εταιρείας με την επωνυμία «............................................. ΟΕ».

 

Σχετικά: Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ΑΠ εισερχομένου στο ΕΣ 418/16-09-2015

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο θέτετε τα εξής ερωτήματα «α) Είναι δυνατή η τροποποίηση του καταστατικού-παράταση διάρκειας της εταιρείας μετά τη λήξη του ορισμένου χρόνου της ή λογίζεται ως αναβίωση της εταιρείας (εφόσον βέβαια δεν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας) β) Τι είδος συμφωνητικό (τροποποίησης ή αναβίωσης) θα πρέπει να προσκομίσει η εταιρεία για τη σχετική ανακοίνωση και ποιο το περιεχόμενο αυτής και γ) και πώς ενεργούμε σε παρόμοια περίπτωση για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες;», σας γνωρίζουμε ότι η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Κατ΄ αρχήν πρέπει να εξεταστούν οι προβλέψεις του καταστατικού, σχετικά με τη λύση της εταιρείας μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της και τη δυνατότητα παράτασης αυτής. Εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου, ως κατωτέρω.

2. Πριν να εξεταστεί αν έχει εφαρμογή του άρθρο 769 ΑΚ περί εταιρειών γενικά, θα πρέπει να εξεταστούν πρώτα τα ειδικότερα για τις προσωπικές εταιρείες άρθρα του Ν. 4072/2012 και συγκεκριμένα τα άρθρα 259-268. Στα άρθρα αυτά ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «η ομόρρυθμη εταιρεία λύεται α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της...» και ότι «Αν σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση»

3. Η διαδικασία για τη θέση μιας εταιρείας, είτε προσωπικής είτε κεφαλαιουχικής, σε λύση και εκκαθάριση για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και οι ενέργειες της κατά περίπτωση αρμόδιας ΥΓΕΜΗ περιγράφονται αναλυτικά στην εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με ΑΠ Κ2-1493/11-4-2014 (ΑΔΑ ΒΙΗ2Φ-Υ2Ε), η οποία και σας έχει κοινοποιηθεί αρμοδίως

4. Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι εφόσον η διάρκεια της εταιρείας έχει παρέλθει, από 2-11-2014 βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και εκκαθάρισης. Η ΥΓΕΜΗ οφείλει να αλλάξει αυτεπάγγελτα την κατάσταση της εταιρείας σε «λύση και εκκαθάριση», ακολουθώντας πάντα τη διαδικασία για τις αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις που περιγράφεται στο άρθρο 11 του Ν. 3419/2005 , και ιδίως της παρ. 3 αυτού

5. Η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει, όπως έχει γίνει δεκτό από τη νομολογία, ενώ βρίσκεται σε στάδιο εκκαθάρισης, αρκεί να υπάρχει ομόφωνη απόφαση των εταίρων, να μην έχει αρχίσει η διανομή της περιουσίας της και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Όπως σαφώς ορίζεται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.3419/2005 , η τροποποίηση καταστατικού επέρχεται από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ. Συνεπώς, τυχόν ιδιωτικό συμφωνητικό αναβίωσης της εν θέματι εταιρείας (καθώς και το νέο καταστατικό με ενσωματωμένες τις αλλαγές που προκύπτουν από το ιδιωτικό συμφωνητικό) έχει ισχύ από την καταχώρηση του στο ΓΕΜΗ και όχι αναδρομικά από την ημερομηνία του συμφωνητικού ούτε, φυσικά από τη σύσταση της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Σφακιανάκης

 

Πηγή:


efm_728x90