Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
30/09/2015
Αρ.Πρωτ.: 456/28.9.2015, Ερώτημα σχετικά με την Διαδικασία καταχώρισης Πράξεων & Στοιχείων Αστικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ

 

Σχετ.: Επιστολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με α.π. 11183/26-08-2015 και α.π. ΕΣ 389/27-8-2015

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, με θέμα «Ερώτημα σχετικά με την Διαδικασία καταχώρισης Πράξεων & Στοιχείων Αστικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ.» σας γνωρίζουμε ότι η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας έχει ως εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2014 , ο αστικός συνεταιρισμός εντάσσεται ανάμεσα στα πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων που εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου «οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν θίγουν....τις αρμοδιότητες των Ειρηνοδικείων σχετικό με τους συνεταιρισμούς που υπάγονται σε αυτά».

2. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3419: «Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης αποκλίνουσας καταχώρισης στα Μητρώα ή στο Βιβλία προσωπικών εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, στο Κεντρικό τα Ειδικό και το Νομαρχιακά Μητρώα ανωνύμων εταιριών, στα Μητρώα αστικών συνεταιρισμών και τα Μητρώα ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού. Το εν λόγω Βιβλία και Μητρώο διατηρούνται μόνο ως αρχεία ανάκλησης δεδομένων και μέχρι την πλήρη μεταφορά - μετάπτωση τους στο Γ.Ε.ΜΗ.. Από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 1, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών», «ΜΑΕ», «Κεντρικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών», «ΚΜΑΕ», «Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», «ΜΕΠΕ», «Βιβλία ή Βιβλίο Εταιριών», νοείται στο εξής το Γ.Ε.ΜΗ.».

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει, αφενός ότι το ειδικό βιβλίο, όπου τηρούνταν το Μητρώο των αστικών συνεταιρισμών στα Ειρηνοδικεία, έχει αντικατασταθεί από το ΓΕΜΗ, το οποίο κατά συνέπεια είναι όχι απλώς το πρωτεύον αλλά το μοναδικό μητρώο για τους αστικούς συνεταιρισμούς, και αφετέρου ότι, όπου στον Ν. 1667/1986 για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς γίνεται λόγος για άσκηση εποπτείας από τα ειρηνοδικείο, αυτή εξακολουθεί να υφίσταται.

Συγκεκριμένα, απαιτείται έγκριση του καταστατικού από τον ειρηνοδίκη για την σύσταση ενός αστικού συνεταιρισμού, καθώς και για κάθε τροποποίηση αυτού.

Κατά συνέπεια:

α) ως προς το πρώτο ερώτημα σας σχετικά με τον Ισολογισμό του συνεταιρισμού, σας γνωρίζουμε ότι η υποχρέωση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1667/86 , σύμφωνα με την οποία «ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα οπό την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση σε εφημερίδα του νομού όπου ο συνεταιρισμός έχει την έδρα του» εξακολουθεί να ισχύει. Όσον αφορά στην υποχρέωση καταχώρισης του στο ΓΕΜΗ, δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, ούτε από τις γενικές περί ΓΕΜΗ διατάξεις του Ν. 3419/2005 και της ΥΑ Κ1-884/2011.

β) ως προς το δεύτερο και τρίτο ερώτημά σας, όπως ήδη προαναφέρθηκε, το νόμιμο μητρώο των συνεταιρισμών βρίσκεται πλέον στο Γ.Ε.ΜΗ. και μόνο στις περιπτώσεις για τις οποίες στο Ν. 1667/86 προβλέπεται άσκηση εποπτείας από τον ειρηνοδίκη (σύσταση και τροποποίηση καταστατικού), θα πρέπει να προηγηθεί η εγκριτική απόφαση από το ειρηνοδικείο και στη συνέχεια να ακολουθήσει η αίτηση καταχώρισης των πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Σφακιανάκης

 

Πηγή:


efm_728x90