Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
30/09/2015
Αρ.Πρωτ.: 455/28.9.2015, Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, τροποποίησης καταστατικού ΟΕ

 

Σχετικά: Επιστολή σας, με e-mail από 16-09-2015 και α.π. ΕΣ 435/18-09-2015

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, ως προς «την αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, τροποποίησης καταστατικού για αποχώρηση εταίρου από ΟΕ, το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ στις 16/09/2015, ενώ είχε ημερομηνία σύνταξης 09/01/2015 (δηλ. περίπου εννέα μήνες πριν την υποβολή του)», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

- Μπορείτε να προχωρήσετε στην καταχώριση στο ΓΕΜΗ του συμφωνητικού, τροποποίησης καταστατικού, με ημερομηνία καταχώρισης την ημερομηνία υποβολής του και αφού αυτό σας υποβληθεί α) κωδικοποιημένο, με όλα τα άρθρα του καταστατικού όπως θα ισχύουν μετά την τροποποίηση (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της ΥΑ Κ1-884/οικ/19-04-2012 -ΦΕΚ 1420/Β/30-04-2012) και β) θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και από το Ταμείο Νομικών της Περιοχής σας.

- Ως εκ του περισσού σας ενημερώνουμε ότι, η τροποποίηση του καταστατικού επέρχεται με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με την παράγραφο 1, εδάφιο γ, του άρθρου 15 του Ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και όχι από την ημερομηνία υπογραφής του.

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Σφακιανάκης

 

Πηγή:


efm_728x90