Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
29/09/2015
Αρ. Πρωτ. 58457/25.9.2015, Δημοσίευση υπουργικής απόφασης για τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων του Ν. 3316/2005

 

1. Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αρ. 2021/2015 τεύχος Β΄ δημοσιεύτηκε η αρ.πρωτ. 90947/7-9-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005». Με την ανωτέρω απόφαση η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) μετατίθεται και ορίζεται σε δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005, για όλους τους φορείς του Δημοσίου την 01-12-2015.

2. Η Εγκύκλιος αυτή να γνωστοποιηθεί σε όλους τους αρμόδιους για την εφαρμογή της υπαλλήλους και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου (www.ggde.gr) και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Προγράμματος «Διαύγεια» για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ.Θ. Πέρκα

Θ. ΠΕΡΚA

 

Πηγή:


efm_728x90