Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
28/09/2015
Αρ.Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Α 5020237/25.9.2015, Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.

 

ΣΧΕΤ.: α. `Αρθρα 168-172 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (Δ.1737/922/22.12.2000 Δ.Υ.Ο ) β. `Αρθρο 126, παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας ) γ. `Αρθρα 19 και 20, παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α ) δ. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5017448 ΕΞ 2015/24.08.2015 Δ.Υ.Ο. ε. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5018029 ΕΞ 2015/27.8.2015 Δ.Υ.Ο. στ. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5019713 ΕΞ 2015/04.9.2015 Δ.Υ.Ο. ζ. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΑ 5019217 ΕΞ 2015/11.9.2015 Δ.Υ.Ο. η. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΑ 5019713 ΕΞ 2015/18.9.2015 Δ.Υ.Ο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 23ης Σεπτεμβρίου 2015, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Σεπτεμβρίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α. τον Οκτώβριο 2015, με εξαίρεση την ισοτιμία του παρακάτω νομίσματος που θα ισχύει από την επόμενη Τετάρτη 30.09.2015:

1 Ευρώ

=

73,6019 ρούβλι Ρωσίας (RUB)

δεδομένου ότι η βεβαιωθείσα τιμή για το νόμισμα αυτό προς το ευρώ παρουσίασε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 169 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, απόκλιση (±5%) από τις ήδη εφαρμοζόμενες ισοτιμίες που σας κοινοποιήθηκαν με τις ανωτέρω δ΄, ε΄ και στ΄ σχετικές Δ.Υ.Ο.

Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2015, είναι οι επισυναπτόμενοι.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

 

ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

 

Πηγή:


efm_728x90